Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

PREMIJER


PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

Adresa: Rudarska 65, Tuzla
Telefon: ++ 387 (0)35 369 303
Fax: ++ 387 (0)35 369 306

PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

 

Premijer predstavlja i zastupa Kanton, i šef je kantonalne izvršne vlasti.

Premijer je nadležan za:

a) potpisivanje i ratifikovanje međunarodnih sporazuma u ime Kantona, koje odobrava Skupština, uz prethodnu suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu, nije potrebita suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

b) provedbu politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa uključujući osiguranje izvršena odluka sudova, kao i predlaganje donošenja kantonalnih zakona i drugih propisa;

c) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona i amandman na Ustav Kantona, predloženi zakon ili zakon koji je usvojila Skupština, sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine;

d) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske odnosno gradske vlasti, sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine;

e) staranje o ostvarivanju suradnje sa organima izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama;

f) druga pitanja utvrđena Ustavom Kantona i drugim propisima Kantona;

g) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština.

 

Pored nadležnosti iz prethodnog stavka, premijer predsjedava i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade, usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, odlučuje o pravima i obvezama ministara i tajnika Vlade, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Najave