Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI


Adresa: Mije Keroševića 20., Tuzla
Tel.: ++387 (0) 35-266-337

 

Kantonalna direkcija robnih rezervi je nosilac prava, obaveza i odgovornosti u pogledu poslovanja kantonalnih robnih rezervi.


Kantonalna direkcija je upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.


Kantonalna direkcija robnih rezervi je upravna organizacija koja vrši stručne i druge poslove od posebnog interesa za Kanton, koji se odnose na:

- nabavku, smještaj, zanavljanje, čuvanje i korištenje robnih rezervi
- formiranje robnih rezervi u skladu s planom robnih rezerviugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda, otkupom tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda, deponiranjem novca i na druge načine;
- korištenje robnih rezervi u skladu sa zakonom, drugim propisima i podzakonskim aktima;
- predlaganje provedbenih propisa i drugih akata iz svoje nadležnosti koje donosi Vlada Kantona u skladu sa zakonom;
- provođenje drugih mjera u ciljuintervencije na tržištu u skladu sa zakonom i drugim propisima;
- bilansiranje roba za potrebe rezerviKantona;
- saradnja sa organima za robne rezerve u Federaciji, drugim kantonima, gradovima, općinama i privrednim društvima;
- vršenje drugih poslova u vezi sa robnim rezervama u skladu sa zakonom i drugim propisima ili po zahtjevu Vlade i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

 


Kantonalna direkcija posluje u skladu sa ovim zakonom, drugim zakonima i aktima.


Kantonalna direkcija ima svojstvo pravne osobe.


Sjedište Kantonalne direkcije je u Tuzli.


Kantonalna direkcija u svom poslovanju zaključuje ugovore na način i pod uslovima koji su predvidjeni ovim zakonom kao i pod uslovima koji su predvidjeni za preduzeća, ako ovim zakonom nije drugačije odredjeno.


O poslovanju Kantonalne direkcije vode se poslovne knjige u skladu sa zakonom.


Godišnji obračun sa izvještajem o radu Kantonalne direkcije razmatra Vlada Kantona i dostavlja ga Skupštini Kantona na usvajanje.


Radom Kantonalne direkcije rukovodi direktor.


Direktora Kantonalne direkcije imenuje Vlada Kantona.


Direktor Kantonalne direkcije:

 • organizuje rad Kantonalne direkcije,
 • obezbjedjuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka, kao i efikasno poslovanje,
 • obezbjedjuje saradnju Kantonalne direkcije sa Vladom Kantona i drugim kantonalnim organima i organizacijama,
 • obezbjedjuje saradnju Kantonalne direkcije sa Federalnom direkcijom za robne rezerve drugih kantona,
 • zastupa i predstavlja Kantonalnu direkciju,
 • podnosi Vladi Kantona izvještaj o radu Kantonalne direkcije i godišnji obračun,
 • preduzima odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Kantonalne direkcije,
 • donosi uz saglasnost Vlade Kantona: program rada Kantonalne direkcije i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj direkciji,donosi druge propise i akte iz nadležnosti Kantonalne direkcije,
 •  odlučuje o imenovanju i razrješavanju rukovodećih radnika u Kantonalnoj direkciji i finansijski plan Kantonalne direkcije,
 •  odlučuje u skladu sa zakonom o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenih u Kantonalnoj direkciji,
 •  vrši druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Kantonalne direkcije.


Direktor Kantonalne direkcije predlaže:

 •   plan robnih rezervi,
 •   odluke korištenja robnih rezervi,
 •   uslove uskladištenja i čuvanja robnih rezervi,
 •   normative kala, kvara, rastura i loma robe,
 •   uslove prodaje robe,
 •   subjekte sa kojima će se zaključiti ugovori za skladištenje i čuvanje robnih rezervi,
 •   preduzeća koja su obavezna formirati vlastite robne rezerve,
 •   preduzeća koja su od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju robnih rezervi i vršenje usluga od interesa za robne rezerve,
 •   privremeno stavljanje u funkciju robnih rezervi poslovnog prostora preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica,
 •   stavljanje u funkciju robnih rezervi,
 •   privremeno angažovanje opreme i ljudi za potrebe Kantonalne direkcije.


Direktor Kantonalne direkcije zaključuje ugovore o poslovanju robnim rezervama i raspolaže sredstvima uz saglasnost Vlade Kantona.


Kontrolu poslovanja Kantonalne direkcije vrše ovlašteni državni organi, a izvještaje o izvršenoj kontroli razmatra Vlada Kantona.


Podaci o poslovanju Kantonalne direkcije smatraju se državnom tajnom.

Najave