Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE


Adresa: Bosne srebrene 56, 75 000 Tuzla (zgrada "Interšped" kod glavne autobuske-željezničke stanice u Tuzli)
Telefoni: + 387 (0) 35 277 542
Fax:        + 387 (0) 35 277 542
e-mail:  cz.tk@bih.net.ba

Operativni centar, tel.: + 387 (0) 35 361 160, 308 501
fax: + 387 (0) 35 361 161
e-mail: oc@kucztk.com.ba 

Web-stranica: www.kucztk.com.ba

Napomena: broj 277 746 više nije u funkciji

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti kantona utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" br. 10/08), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 65/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" br. 1/12).

Za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite obrazovane su osnovne organizacione jedinice:

   1. Sektor za za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
   2. Sektor za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove


U Sektoru za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica : Kantonalni operativni centar civilne zaštite.

U Sektoru za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica: Inspektorat za zaštitu i spašavanje.

 

Kantonalna uprava civilne zaštite obavlja slijedeće poslove:

 • organizuje, priprema i prati funkcionisanje zaštite i spašavanja na području Kantona;
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizovanju i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona;
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Kantona i u okviru nje procjenu ugroženosti od požara od značaja za Kanton;
 • priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona, a u okviru toga i pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva od značaja za Kanton;
 • predlaže plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća Kantona i plan zaštite od požara Kantona, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima;
 • prati stanje priprema zaštite i spašavanja i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite Kantona i općina;
 • ostvaruje saradnju sa općinskim službama civilne zaštite na području Kantona u pitanjima od značaja za Kanton i tim službama pruža stručnu i drugu pomoć u oblasti zaštite od požara i organizovanja profesionalnih vatrogasnih jedinica općine;
 • organizuje, priprema i provodi sve poslove koji se odnose na osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i poduzima mjere na njenoj popuni ljudstvom i planiranju i nabavci vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava neophodnih za rad i funkcionisanje te jedinice;
 • poduzima i predlaže mjere u oblasti organizovanja i provođenja stručne obuke i osposobljavanja pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica za potrebe vatrogastva;
 • organizuje i prati realizovanje obuke nosilaca civilne zaštite;
 • predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica iz područja zaštite i spašavanja;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Kantona na njihovom osposobljavanju za vršenje poslova iz njihove nadležnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo i ostvaruje posebnu saradnju sa pravnim licima koja su formirala vatrogasne jedinice radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa za vatrogastvo;
  organizuje kantonalni operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
 • vrši koordinaciju poslova u oblasti deminiranja i uklanjanja NUS-a;
 • predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom štabova, jedinica civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima;
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja koji su u nadležnosti Kantona;
 • organizuje i provodi obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti;
 • vrši inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite i spašavanja i u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa zakonima;
 • ostvaruje odgovarajuću saradnju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i sa kantonalnim upravama civilne zaštite susjednih kantona o pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo i zaštitu i spašavanje;
 • vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove vezano za zaštitu i spašavanje i zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.

Najave