Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

PRAVOBRANITELJSTVO


Adresa: Aleja Alije Izetbegovića, Tuzla
TEL. 250-113, 250-588


Pravobraniteljstvo je poseban organ Tuzlanskog kantona, odnosno općine koji, sukladno propisima, poduzima određene mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno općina.

Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona obavlja Kantonalno pravobraniteljstvo koje se utemeljuje zakonom.

Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa općine obavlja općinsko pravobraniteljstvo koje, dlukom, utemeljuje općinsko vijeće, ukoliko obavljanje ovih poslova ne povjeri Kantonalnom pravobraniteljstvu.

Pravobraniteljstvo obavlja i druge poslove određene zakonom.

Pravobraniteljstvo svoju funkciju obavlja samostalno sukladno ustavu, a na temelju zakona, drugih propisa i općih akata.

Kantonalni i općinski organi, gospodarska društva i druge pravne osobe obvezni su nadležnom pravobraniteljstvu dostavljati podatke i obavještenja o ugrožavanju, narušavanju ili osporavanju prava i stvari u vlasništvu Kantona, odnosno općine, u svrhu poduzimanja pravnih radnji na koje je pravobraniteljstvo ovlašćeno.

Organi i pravne osobe iz prethodnog stavka ovog članka, obvezni su, na zahtjev pravobraniteljstva dostaviti podatke, obavještenja i spise koji su mu potrebni za poduzimanje radnji na koje je ovlašćeno.

Pored pravnih radnji koje pravobraniteljstvo poduzima na temelju podataka i obavještenja dobijenih shodno odredbama, pravobraniteljstvo poduzima pravne radnje za ostvarivanje funkcije ovog zakona i po službenoj dužnosti.

Na radne odnose državnih službenika i namještenika u pravobraniteljstvu, shodno se primjenjuju propisi o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u organima uprave.

Najave