Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 22. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

28.08.2023

  BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

    TUZLANSKI KANTON

              V L A D A

Broj: 02/1-04-

Tuzla, 25.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A

22. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u utorak 29.08.2023. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 15., 16., 17., 18. i 19. redovne i 11., 12., 13., 14. i 15. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP “Šume Tuzlanskog kantona”

3. Razmatranje Informacije o provedenim aktivnostima projekta Kampus Univerziteta u Tuzli i planirane aktivnosti sa ciljem početka građevinskih radova i izgradnje prve građevine;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pripajanja JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla;

     Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje  Izvještaja o realizaciji žetve strnih žita u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Troškovi manifestacija“

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

8. a) Razmatranje Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari u 2022. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Vlada Tuzlanskog kantona“ Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari;

     Obrađivač: Ured Premijera

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju komisije u vezi sa potrošačkom jedinicom „Pomoć vjerskim zajednicama“;

     Obrađivač: Ured Premijera

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih osoba“ i to: Gradu Živinice, Općini Banovići i Opštini Osmaci;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA

 Irfan Halilagić