Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 2. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

10.04.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž Konjuh

2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period od 01.01. do 31.12.2022. godine;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

4. Razmatranje Plana rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje Godišnjeg plana rada Komisije za koncesije TK za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju krečnjaka u proširenom eksploatacionom polju na lokalitetu „Orlova klisura", Potpeć, Grad Srebrenik;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu kamenolom „Stupari" u Općini Kladanj;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025 - 2045;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o naknadama sudija i tužilaca u pravosudnim institucijama u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. a) Razmatranje Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2022. godini;
b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2022. - februar 2023. godine;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju nadležnog kantonalnog organa u procesu pripreme Programa javnih investicija za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

10. Razmatranje Informacije o produženju provedbe projekta "PAMETNE ŠKOLE 2" u ovkiru IPA/INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hecregovina - Crna Gora;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa ESCROW računa" – namjenska sredstva;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2023. godini;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu (8 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Razmatranje Informacije o visini plaća zaposlenika Univeziteta u Tuzli, izabranih zvaničnika u zakonodavnoj i izvrsnoj vlasti i ostalih zaposlenih u budžetskim organizacijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić