Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

Prijedlog liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK-a obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža...

14.11.2023

Na osnovu odredbe člana 15. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica ističe:

Prijedlog liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK-a obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža za 2023, godinu

Lista kandidata za obavljanje volonterskog staža čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani i nekompletni

Lista kandidata za obavljanje volonterskog staža čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani i nekompletni

Prijedlog liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK- obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa-volonterskog staža za 2023. godinu