Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Održana 14. vanredna sjednica Vlade TK

28.07.2023

Potpora iz budžeta FBiH

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH od 10. juna 2022. godine. Riječ je o potpori iz budžeta FBiH koja postoji već 4 godine. Obaveza Tuzlanskog kantona je da pola sredstava uloži u kapitalne investicije a polovinu za strukturalne reforme te da ispoštuje rokove inače se sredstva vraćaju FBiH. S tim u vezi danas je donesena i Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana investiranja dodjeljenih sredstava za kapitalne investicije.

Vlada TK donijela je i Odluku o raspodjeli dijela sredstava  po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH za strukturalne reforme kao i Odluku o raspodjeli dijela sredstava  po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH za finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata.

 

 

Izmijenjena pozitivna lista lijekova TK primjenjuje se od 1. avgusta

 

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.08.2023. godine i objaviti u Službenim novinama Tuzlanskog kantona. Iako se sa primjenom trebalo početi 26.07.2023. godine, zbog  potrebe za usklađivanjem postojećih cijena sa izmjenama ,ostavljen je prijelazni rok pa se Odluka primjenjuje od 01.08.2023. godine.

 

 

                                           Ostale odluke

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju broja studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini. Upis studenata visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2023/24. godini posjeduju važeće licence. Nakon realizacije prvog upisnog roka naučno-nastavna vijeća Ekonomskog i Filozofskog fakulteta uputili su Senatu inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini i to u dijelu koji se odnosi na ukupan broj mjesta na drugom ciklusu studija. Izmjena koja se odnosi na Filozofski fakultet je dopuna broja mjesta na drugom ciklusu studija u dijelu koji se odnosi na studijski program "Politologija – Međunarodni odnosi i diplomatija za kojeg je Univerzitet dobio licencu nakon objavljivanja Konkursa za upis studenata na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2023/24 godini, stoga se broj mjesta za navedeni studijski program drugog ciklusa studija nije mogao ranije planirati bez pribavljanja licence.

 

 

Vlada TK donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM. Upis studenata visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2023/24. godini posjeduju važeće licence.

Vlada je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne saglasnosti od 18.07.2023. godine te donijela zaključak da se ne daje prethodna saglasnost na prijedlog Odluke Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla o broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i prvog i drugog integrisanog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2023/24. godini od 03.07.2023. godine. Vlada TK od Senata ove visokoškolske ustanove  traži da utvrdi novi prijedlog Odluke o broju i strukturi studenata za upis na prvu godinu studija na odobrene studijske programe za sva tri ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini, na način da utvrdi konačan broj i strukturu studenata, te minimalan broj studenata na sva tri ciklusa studija propisan Standardima i normativima Tuzlanskog kantona uzimajući u obzir naučne oblasti. Prema Zaključku, upis studenata visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2023/24. godini posjeduju važeće licence.