Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

ODLUKA o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i majenom

08.07.2024

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosnei Hercegovine“, broj 35/05), tačke V Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2024. godinu – vrsta prihoda 722424, broj 02/1-11-7195/24 od 26.03.2024. godine i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila  („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 9/24), ministar trgovine,
turizma i saobraćaja d o n o s i

*ODLUKU*

*o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava*

*korisnicima sa iznosima i namjenom*


Potpisivanje ugovora sa Korisnicima sredstava će se upriličiti dana *12.07.2023. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u multimedijalnoj sali Radio Televizije Tuzlanskog kantona (RTV TK), ulica Mije Kerošević broj 20, Grad Tuzla.*


Prilikom potpisivanja ugovora Korisnici sredstava su dužni dostaviti karton deponovanih potpisa od banke sa kojom imaju potpisan ugovor.

Odluka o utvrđivanju konačne liste_Neprofitne 2024