Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za ZAPOŠLJAVANJE branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

13.05.2024

            Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 8. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2024. godini (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/24 i 6/24) člana 23. Odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva  za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/23 i 7/24) i Odluke o tačnom terminu objave javnog poziva, broj: 15/1-02-704-23 od 10.05.2023. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV 
za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava  za
ZAPOŠLJAVANJE branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

I  Lica koja mogu podnijet prijavu  po ovom javnom pozivu

(1) Pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove
porodice (u daljem tekstu: sredstva) po ovom javnom pozivu imaju:
a) fizička lica koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim
djelatnostima, Pravilnikom o popisu obrta, Uredbom o vezanim i posebnim obrtima i Uredbom o
zaštiti tradicionalnih i starih obrta ili
b) privredna društva registrovana kod nadležnog organa shodno Zakonu o poticaju razvoja male
privrede i Zakonu o privrednim društvima, a koja su u većinskom privatnom vlasništvu ili
c) javno preduzeće čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton.

(2) Lica iz stava (1) ove tačke pravo na sredstva mogu ostvariti samo ukoliko izvrše zapošljavanje
branilaca i članova njihovih porodica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica, odnosno: članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratne vojne
invalide; dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja; demobilisane branioce, mirnodopske vojne invalide,
kao i članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog
vojnog invalida i demobilisanog branioca, a koja se nalaze u evidenciji Javne ustanove Službe za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), kao nezaposlena lica.

 

II Planirana visina sredstva koja se može dodijeliti

(1) Planirana sredstva za zapošljavanje dodjeljivat će se kao:
a) grant po 15.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih jedno lice,
b) grant po 30.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih dva lica i
c) grant po 45.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih tri lica.

(2) Privredno društvo ili registrirana lica koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost ili javno
preduzeće čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton mogu aplicirati samo za jedan grant.

(3) U slučaju zapošljavanja lica u statusu ratnog vojnog invalida /demobilisanog
branioca/dobitnika najvećeg ratnog priznanja i odlikovanja, kao direktnih učesnika odbrambeno
oslobodilačkog rata, odobreni iznos se uvećava za 50% po zaposlenom licu.

III Uslovi za dodjelu sredstava za zapošljavanje

(1) Pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu ima lice iz pod uslovom da:

a) je registrovano kod nadležnog suda, odnosno, općinske/gradske službe, shodno Zakonu o
obrtu i Uredbi o vezanim i posebnim obrtima ili obrtničku djelatnost obavlja kao osnovnu
djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata,
b) ima sjedište, djeluje i/ili radi na prostoru Kantona,
c) planira otvaranje novih radnih mjesta na koja bi zaposlilo lica iz člana 4. stav (1) Odluke,
d) je po strukturi kapitala sa najmanje 51% privatnog kapitala,
e) je izmirilo ili sporazumom reprogramiralo obaveze prema fondovima (porezi i doprinosi)
zaključno sa 31.12. prethodne godine,
f) uredno izmiruje direktne poreze, doprinose za PIO /MIO i zdravstveno osiguranje i
g) uredno izmiruje indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a i
h) u poslednjih šest mjeseci, do dana objavljivanja javnog poziva, nije smanjilo broj zaposlenih
lica, osim u slučajevima opravdano upražnjenih radnih mjesta (otkaz na vlastiti zahtjev radnika,
penzionisanje, nesposobnost za rad).

(2) Uslovi iz stava (1) tačka a) i d) ovog člana se ne odnose na javno preduzeće čiji je osnivač ili
većinski vlasnik Tuzlanski kanton

 

IV Ograničenje prava na dodjelu sredstava za zapošljavanje

Pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu nema lice iz tačke I ovog javnog poziva koji:

a) je u periodu od pet godina prije objave javnog poziva koristilo kreditna ili bespovratna sredstva iz
poticajnih mjera Službe i /ili Budžeta Kantona, a nije ispoštovalo obaveze u skladu sa zaključenim
ugovorom, ili nije zaposlilo predviđeni broj radnika i ne vraća redovno dodjeljena sredstva,
b) je u periodu od pet godina prije objave javnog poziva koristilo sredstva za samozapošljavanje
/zapošljavanje po prethodnim programima ovoga Ministarstva, a za ista nije istekao ugovoreni
rok,
c) je evidentirano u Registru novčanih kazni zbog duga i neplaćenih novčanih kazni i troškova
izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa zaposlenikom nije zaključio ugovor o radu („rad na
crno“),
d) ima pokrenut postupak stečaja ili likvidacije
e) ima registrovanu djelatnost koja je iz oblasti:
- priređivanja igara na sreću;
- djelatnost trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama (butik);
- djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani za pripremu i usluživanje hrane,
catering „barovi“ i „caffe bar“).

V Kriteriji za dodjelu sredstava za zapošljavanje

Red prvenstva za dodjelu sredstava za zapošljavanje se utvrđuje na osnovu ostvarenog broja
bodova utvrđenog po osnovu sljedećih kriterija:

a) vlastito učešće u konstrukciji finansiranja poslovnog programa i
b) vrsta djelatnosti.

 

VI Prioritet za dodjelu sredstava za zapošljavanje

Ukoliko na preliminarnoj ili konačnoj rang listi dva ili više lica imaju isti ukupan broj bodova, prioritet se daje licu koje ima registrovanu proizvodnu djelatnost.

 

VII Način isplate odobrenih sredstava


(1) Sredstva odobrena licu za zapošljavanje mogu se isplatiti tek kada isto potpiše ugovor kojim se
obavezuje da će sredstva utrošiti namjenski prema podnesenoj prijavi.

(2) Ugovor iz stava (1) zaključuje se na period od 24 mjeseca i to u roku od 15 dana od dana
isticanja konačnih rang listi.

(3) Lice koje u roku iz stava (2) ove tačke ne potpiše ugovor, smatrat će se da je odustalo od
sredstava i gubi pravo na dodjelu istih.

Lice kome su odobrena sredstva obavezno je u roku od 30 dana, od dana potpisivanja ugovora u
pisanoj formi, uz dostavljanje odgovarajućeg dokaza (original predračuna sa specifikacijom
troškova, izdat od pravnog lica od kojeg se planira nabaviti oprema, alati i/ili repromaterijal,
odnosno, kopija Predračuna sa specifikacijom troškova u slučaju ako je dobavljač iz inostranstva i
ne može biti obezbjeđen original dokument), zatražiti uplatu odobrenih sredstava.

(4) Sredstva odobrena za zapošljavanje isplaćuje se jednokratno ili u više rata.


VIII Namjena korištenja sredstava za zapošljavanje

(1) Sredstva odobrena za zapošljavanje mogu se koristiti za troškove nabavke opreme, alata i repromaterijala, koji moraju biti namjenjeni za djelatnost za koju je lice registrovano.

(2) Nabavka opreme, alata i nabavka korištene (rabljene) robe, ili bilo kakva kupovina, dozvoljena je isključivo od pravnog lica, izuzev pravnih lica koje se bavi prometom (posredovanje).

(3) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim u ugovoru iz tačke VII ovog javnog poziva smatraju se nenamjenskim utroškom istih.

 

IX Obaveze lica kome su odobrena sredstva za zapošljavanje

(1) Ako tokom trajanja radnog odnosa nastupe okolnosti uslijed kojih poslodavac ne ispunjava
neki od uslova iz ovog javnog poziva, gubi pravo na sredstva danom prestanka ispunjavanja uslova i
dužan je u roku od 30 dana od dana prestanka ispunjavanja uslova Ministarstvu vratiti cjelokupan iznos
neopravdanih sredstava
.

(2) Ako tokom perioda za koji se osiguravaju sredstva poslodavac raskine ugovor o radu sa
primljenim licem dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti Ministarstvo i obavezan je u roku od
30 dana od dana nastanka te okolnosti, na osnovu pismene saglasnosti Ministarstva, zaključiti ugovor o
radu sa drugom nezaposlenim licem koje ispunjava uslove iz ove odluke, na preostali period ugovorne
obaveze.

(3) U slučaju zaključivanja ugovora o radu sa drugim (zamjenskim) nezaposlenim licem
poslodavac je dužan odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora dostaviti
kopiju ugovora o radu i kopiju prijave na obavezna osiguranja (Obrazac JS 3100) Ministarstvu.

(4) Poslodavac je dužan vršiti redovan obračun i uplatu poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o
porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima.

(5) Poslodavcu se priznaju samo uplate izvršene nakon potpisivanja ugovora iz tačke VII ovog
javnog poziva

 

X Ograničenje korištenja sredstva

Sredstva odobrena za zapošljavanje ne mogu se koristiti za:

a) plaće i naknade plaće,
b) plaćanje poreza i doprinosa iz plaća,
c) zakupninu prostora,
d) režijske troškove (struja, voda, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, internet,
upravljanje zgradom,)
e) gorivo,
f) troškove reprezentacije,
g) dugovanja i rezervne gubitke,
h) kupovinu nepokretnosti (objekata i zemljišta),
i) adaptaciju, obnovu, rekonstrukciju i modernizaciju objekata za ličnu upotrebu,
j) najam ili prodaju,
k) kazne i troškovi sudskog spora,
l) bankovne troškove i kamate, dugovanja po kamati, troškovi konverzije, nadoknada ili gubici
prilikom konverzije valuta i kreditiranje trećih osoba,
m)troškove police osiguranja imovine,
n) studijske projekte,
o) iznajmljivanje zemljišta,
p) nabavku korištene (rabljene) robe,

XI Potrebna dokumentacija u svrhu zapošljavanja

Lice uz prijavu za zapošljavanje koja se podnosi na obrascu iz Aneksa VII, obavezno prilaže svu dokumentaciju iz Aneksa VIII, koja ne može biti starija od 30 dana prije objave javnog poziva kako slijedi:

 

Redni broj:

Naziv dokumenta

Organ koji ga izdaje dokument

1.       

Prijava za učešće - ANEX VII (original)

Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

2.       

 Rješenje o registraciji privrednog društva odakle se jasno može utvrditi da je registriran i oblik vođenja djelatnosti

(original ili ovjerena fotokopija)

Kantonalni sud

3.       

Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog organa odakle se jasno može utvrditi da je obrt registriran i oblik vođenja djelatnosti

(original ili ovjerena fotokopija)

Nadležni gradski/općinski organ

4.       

Poslovni program za obavljanje djelatnosti

(ANEX IX priloga - original)

Ministarstvo za boračka pitanja

5.       

Uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih obaveza i  direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave FBiH ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave - original

Uprava za indirektno oporezivanje,

Porezna uprava F BiH

Ispostave porezne uprave  Grada/općine

6.       

Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj

(original ili ovjerena fotokopija)

Porezna uprava F BiH

Ispostave porezne uprave  Grada/općine

7.       

Potvrdu o izmirenju ili ugovorom reprogramiranih obaveza po osnovu poreza i doprinosa (iz Poreske uprave  - Kantonalni ured u Tuzli)

(original ili ovjerena fotokopija)

Porezna uprava F BiH

Ispostave porezne uprave  Grada/općine

8.       

Lista osiguranih lica za obveznika uključujući i podatak o odjavljenim licima i dokaz o razlozima odjave (odluka, rješenje,...) za poslednjih šest mjeseci do dana objavljivanja javnog poziva

(original ili ovjerena fotokopija)

Porezna uprava F BiH

Ispostave porezne uprave  Grada/općine

9.       

Uvjerenje  JU Službe za zapošljavanje da je ranije korištena sredstva za samozapošljavanje /zapošljavanje namjenski iskoristio

(original ili ovjerena fotokopija)

 JU Služba za zapošljavanje

10.   

Uvjerenje da nije pokrenut stečaj ili likvidacija

(original ili ovjerena fotokopija)

Nadležni sud

11.   

Izjava - ANEX X (original)

Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

12.   

Saglasnost  za učešće u projektu  - ANEX XI (original)

Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

 

XII Rokovi za podnošenje zahtjeva

(1) Prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave ili putem pošte na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, ul. Fra Grge Martića broj 8. 75000 Tuzla

[sa naznakom]

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona,

„Prijava na javni poziv  u svrhu ostvarivanja finansijska sredstva  za ZAPOŠLJAVANJE

branilaca i članova njihove porodice

 (2) Prijavu na javni poziv (Anex VII), poslovni program (Anex IX), Izjava (Anex X) i saglasnost  za učešće u projektu ( Anex XI) zainteresovano lice može preuzeti  na/u:

  • internet stranici Vlade Kantona,
  • Ministarstvu i
  • gradskim/općinskim službama nadležnim  za boračko invalidsku zaštitu.

 

Javni poziv je otvoren počev od  13.05.2023. godine do 28.05.2023. godine.

 

Neblagovremene, nekompletne i neosnovane prijave ne uzimaju se u razmatranje, a lica se  o istom obavještavaju putem zasebne liste u kojoj su navedeni razlozi  nerazmatranja.

      

                                                                               Ministarstvo za boračka pitanja  Tuzlanskog kantona

 

ANEX X Izjava o namjenskom korištenju sredstava za učešće u projektu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

ANEX XI Saglasnost za učešće u projektu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za ZAPOŠLJAVANJE branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

ANEX IX Poslovni program za učešće u projektu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

ANEX XII Izvještaj o utrošku sredstava po projektu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica

ANEX VII Prijava za učešće u projektu ZAPOŠLJAVANJA

ANEX VIII Popis potrebne dokumentacije za učešće u projektu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona