Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 57. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

21.05.2024

Vlada 01 21 05 2024
Vidljivi rezultati rada Ureda za borbu protiv korupcije
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Kako se u Informaciji navodi ukupno je u 2023. godini dostavljeno 1.957 obrazaca prijave imovine i poklona. Od toga 943 se odnose na nosioce javnih funkcija, a 1.014 obrazaca za bliske srodnike. 
Kada je i pitanju 2024. godina, ukupan broj dostavljenih prijava obrazaca imovine i poklona iznosi 2300, od čega su 1.054 pojedinačne prijave nosioca javnih funkcija i 1.246 prijavni obrasci za bliske srodnike. Na ovom mjestu je bitno napomenuti da je Ured uputio 203 poziva za dostavu obrazaca za godišnju prijavu imovine, te da u tom smislu prijave još uvijek pristižu na adresu Ureda.
Do momenta podnošenja informacije Ured je pokrenuo 60 prekršajnih postupaka odnosno izdao 60 prekršajnih naloga, dok je trenutno utvrđeno činjenično stanje odnosno elementi prekršaja za još 15 nosioca javnih funkcija, te će prekršajni nalozi biti izdati i u tim predmetima. U 58 od 60 pokrenutih prekršajnih postupaka zatraženo je sudsko odlučivanje dok je u dva slučaja plaćen iznos od 5.000 KM kao 50% kazne izrečene prekršajnim nalogom.
Treba istaknuti da su svi sudski postupci koji su vođeni pred nadležnim Općinskim sudovima završeni u korist Ureda, odnosno okrivljeni nosioci javnih funkcija su oglašeni odgovornim.
Također, kada je u pitanju kontrolni postupak Ureda, u toku 2023. godine prikupljene su isprave i dokaze o vlasništvu nad imovinom koja je predmet kontrole za 40 nosioca javnih funkcije i njihove bliske srodnike, te je u toku analiza prikupljene dokumentacije u svrhu okončanja postupka kontrole. Zaključak vidljiv iz provedene kontrole prijava imovine gore navedenih 40 nosioca javnih funkcija jeste da nije uočeno značajnije odstupanje od prijavljene imovine, uz napomenu da postoji jedan dio nekretnina koji je prijavljen, a da za iste ne postoje relevantne isprave, u smislu dokaza o vlasništvu kojima raspolažu zemljišno knjižni uredi općinskih sudova, te da se u tom slučaju radi o vanknjižnom vlasništvu koje nije relevantno za postupanje Ureda.
Pored završene faze kontrole podataka o imovini nosioca javnih funkcija za 2023. godinu, Ured je donio Plan kontrole podataka o imovini nosioca javnih funkcija 2024.godinu i sačinio popis subjekata kontrole koji obuhvata 200 nosioca javnih funkcija, za koje će izvršiti kontrolu tokom 2024. godine.
Podsjećamo, Zakonom o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, između ostalog, jasno je definisana obaveza nosilaca javnih funkcija da prijave imovinu i prihode, te sa druge strane pravo Ureda da vrši kontrolu navedenog prijavljivanja, traži ispravke ili dopune prijave, te u konačnici pokreće prekršajni postupak ili ako prekršaj propisanih obaveza iz Zakona sadrži obilježja krivičnog djela, podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Uređenje muzejske djelatnosti u skladu na moderan i savremen način
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti. Ovim zakonom se propisuju uslovi i način obavljanja muzejske djelatnosti od značaja za Tuzlanski kanton, gradove i općine na području Kantona, vrste muzeja i uslovi za njihovo osnivanje, koordinacija rada muzeja i matična muzejska djelatnost, stručna zvanja u muzejskoj djelatnosti, nadzor nad zakonitošću rada muzeja, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske djelatnosti.
Novim zakonom rješavaju se brojni problemi koji su nastali kao posljedica zastarjelosti postojećeg zakonskog rješenja. Naime postojeći zakon ne uređuje brojna pitanja koja su od značaja za rad muzeja i za primjenu dobre prakse iz svjetske muzeologije. On nije usklađen ni sa tehničko-tehnološkim razvojem, te je imajući u vidu proces digitalizacije muzejskog materijala, te niz strukovnih i tehnoloških promjena u obavljanju muzejske djelatnosti, proizašla je potreba za uvođenjem novih zakonskih odredbi.
Imajući u vidu potrebu sistemskog uređenja svake pojedinačne oblasti zaštite kulturnih dobara shodno njihovim specifičnostima, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturne baštine donošenjem novog propisa uređuje se i sistem zaštite muzejskog materijala kao vrste pokretnih kulturnih dobara i muzejske dokumentacije, uslovi i način obavljanja muzejske djelatnosti i njena struktura, korištenje muzejskog materijala, organizacija, nadležnost i djelatnost muzeja u Tuzlanskom kantonu, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske djelatnosti. 

Povećanje sredstava za stipendije i nagrade u oblasti sporta
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas kriterije za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport za 2024.godinu u Tuzlanskom kantonu. Osim kriterija, određene su i osobe kojima se dodjeljuju nagrade i stipendije, sportski rezultati za koje se dodjeljuju nagrade i stipendije, postupak, način dodjeljivanja i iznos nagrada i stipendija za ostvarene sportske rezultate, sa ciljem da poticajno i selektivno utiču na razvoj sporta i sportskih dostignuća na području Kantona. Odlukom je predviđeno nagrađivanje i stipendiranje sportista koji su ostvarili vrhunske, zapažene i perspektivne sportske rezultate, te je predviđeno nagrađivanje školskih sportskih rezultata na zvaničnim školskim takmičenjima organizovanim na području Tuzlanskog kantona i na području Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovu vrstu nagrada u oblasti sporta Vlada Tuzlanskog kantona budžetom je planirala sredstva u ukupnom iznosu od 140.000 KM, što je za 30.000 KM više nego što je to bio slučaj prošle godine.

Vlada 02 21 05 2024

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli i Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o utrošku realizovanih sredstava po osnovu Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme zaključenog između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović”, Gračanica. Naime, po osnovu Ugovora Javnoj zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović” Gračanica doznačeno je 150.000 KM za nabavku medicinske opreme, te je Bolnica, uz osiguranje određenog iznosa iz vlastitih sredstava nabavila automatizovani biohemijski analizator, analizator elektrolita-jonometar, hematološki analizator sa opcijom za retikulocite i tjelesne tekućine, te hirurški operacioni sto, čime će nivo pružanja zdravstvene zaštite pacijentima u ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi biti podignut na viši nivo.

Vlada je danas prihvatila Prihvata se Izvještaj o izvršenju tekućeg transfera u 2023. godini Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine, po zaključenom Sporazumu o međusobnim pravima i obavezama po osnovu člana Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Također, prihvaćen je tekst Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama po osnovu člana 89. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu između Vlade Tuzlanskog kantona i Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovom Sporazumu Odbor se obavezuje da, i u toku 2024. godine, u drugom stepenu odlučuje o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodilaca organa državne službe i o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, opštim aktima i kolektivnim ugovorom.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u vezi sa položajnim dodatkom direktora osnovnih i srednjih škola, te zadužila Ministarstvo da izmjeni odredbe Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja na način da se direktorima osnovnih škola obezbjedi isti postotak položajnog dodatka kao i direktorima srednjih škola.

Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu (2020.-2023.) za 2023. godinu.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, o odobravanju 500.000 KM Udruženju HO „Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla za potrebe Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli.

Također, Vlada je danas odobrila 6.900 KM Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzla za refundiranje troškova nastalih u vezi sa realizacijom Programa obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Karate savezu Bosne i Hercegovine je, za refundaciju troškova odlaska i učešća članova reprezentacije BiH sa područja Tuzlanskog kantona na Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i U21 koje se u februaru održalo u Tbilisiju, Gruzija, odobreno 13.300 KM, 6.000 KM je odobreno Sportskom klubu invalida sjedeće odbojke „Sinovi Bosne“ Lukavac za refundaciju troškova organizacije i učešće kluba na turniru grupe „E“ Srebrene lige Evrope, a 8.000 KM je odobreno Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine za organizaciju odlaska i učešća članova Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice na Svjetski kup u Indiji.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala i saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Vlada je danas dala saglasnost Općinskom sudu u Lukavcu za prijem jednog državnog službenika i četiri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to: po jednog šefa pisarnice – glavnog upisničara, višeg referenta za ekonomat i opšte poslove i višeg referenta za operativno-tehničke poslove - vozača-dostavljača, te dva viša referent za operativno-tehničke poslove – daktilografa. Općinskom sudu u Tuzli saglasnost je data za prijem šefa Odsjeka za odnose s javnošću  i šefa Odsjeka prijemne kancelarije i pisarnice, te pet viših referenata za operativno-tehničke poslove (daktilograf). Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem jednog državnog službenika, sekretara ministarstva u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih Školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.