Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 54. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

30.04.2024

Vlada 30 04 2024

Na danas održanoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj su dominirale tačke dnevnog reda plansko - izvještajnog karaktera, Vlada je prihvatila više izvještaja o radu za proteklu godinu i planova i programa rada kantonalnih institucija za 2024.

Kada su u pitanju izvještaji o radu, prihvaćeni su Godišnji izvještaj o radu Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za 2023. godinu, Izvještaj o radu Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2023.godinu, Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona (2021 – 2024.) za period od 01.01. do 31.12.2023. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta TK za period od 01.01. do 31.12.2023. godine i Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2023. godine.

Također, data je i prethodna saglasnost na prijedlog Programa rada i poslovanja Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, te saglasnost na Program rada Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za 2024. godinu, Program rada   poslovanja JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2024. godinu, Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2024. godinu i Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2024. godinu.

Osim navedenog Vlada je prihvatila Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije BiH za period od 01.10. do 31.12.2023. godine.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju u vezi Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Tuzlanskog kantona iz 2021. godine, a koji se odnosio  na provedbu projekta „Odgovor na epidemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini“. Podsjećamo, radio se o nabavci medicinske opreme za što je Vlada svojedobno izdvojila i UNDP-u stavila na raspolaganje 875.278,69 KM. Imajući u vidu da je nakon završetka projekta ostao neutrošen dio sredstava u iznosu od 131.316,35 KM Vlada će pokrenuti proceduru povrata neutrošenih sredstava.

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava ukupno 250.000 KM, na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2024. godini. Podsjećamo, dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, imaju pravo na jednokratno novčano primanja u toku jedne kalendarske godine, pod uslovom da su korisnici boračko - invalidske zaštite na području Tuzlanskog kantona. Izuzetno dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i u općinama: Bijeljina, Bratunac, Milići, Srebrenica, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik, Doboj, Odžak i Modriča, koji nisu korisnici prava na invalidninu na osnovu Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ostvaruju pravo na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine, ukoliko podnesu zahtjev nadležnom organu najbližeg grada, odnosno općine u Tuzlanskom kantonu. Visinu i dinamiku isplate novčanih primanja, utvrđuje Vlada Tuzlanskog kantona, a raspored i odobreni iznos sredstava utvrđen je na osnovu podataka o broju nosilaca priznanja i odlikovanja i planiranih sredstava utvrđenih Programom korištenja sredstava a realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2024. godini.
Također, Vlada je danas, u cilju usaglašavanja sa izmjenama zakona, a u pogledu poboljšanja statusa ratnih vojnih invalida donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica.

Danas je Vlada donijela dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2024. godinu.

Također, Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodno pozorište Tuzla i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći.

Danas je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za februar 2024. godine.

Na danas održanoj sjednici Vlada je imenovala komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2024/25. godini, te drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2024/25. godini.