Vijesti iz Vlade

ORGANIZACIONA STRUKTURAOsnovne organizacione jedinice Ministarstva su:

 •  Odjeljenje za nauku i visoko obrazovanje;
 •  Odjeljenje za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
 •  Odjeljenje za opće i zajedničke poslove;
 •  Odjeljenje za kulturu i informisanje ;
 •  Odjeljenje za sport.


RUKOVOĐENJE U MINISTARSTVU

 
a) Rukovodeći službenici


Ministarstvom rukovodi ministar.

U rukovođenju Ministarstvom, ministru pomažu rukovodeći službenici.

Rukovodeći službenici u Ministarstvu su:

 • Pomoćnik ministra za nauku i visoko obrazovanje - rukovodi odjeljenjem za nauku i visoko obrazovanje;
 • Pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje - rukovodi odjeljenjem za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
 • Sekretar Ministarstva - rukovodi odjeljenjem za opće i zajedničke poslove;
 • Pomoćnik ministra za kulturu i informisanje - rukovodi odjeljenjem za kulturu i informisanje;
 • Pomoćnik ministra za sport - rukovodi odjeljenjem za sport.


Rukovodeći službenici, se postavljaju i razrješavaju u skladu sa zakonskim i drugim propisima.


  b) Stručni kolegij Ministarstva


   Stručni kolegij sačinjavaju:

 • ministar;
 • sekretar ministarstva,
 • pomoćnici ministra.


Stručni kolegij u okviru djeloktuga rada vrši razmatranje:

 • programa i planova rada Ministarstva;
 • izvještaja o radu Ministarstva;
 • nacrta zakonskih i drugih akata koji se predlažu od strane ovog Ministarstva;
 • općih akata koji se pripremaju u Ministarstvu;
 • mišljenja na akte i propise koje pripremaju državni i federalni organi uprave;
 • značajnijih pitanja iz djelokruga rada Ministarstva;
 • izvršenja zakona i drugih važećih propisa iz nadležnosti ovog Ministarstva;
 • pripremanje prijedloga odgovora na pitanja poslanika u skupštinama;
 • prijedloga stručnih uputstava i instrukcija iz nadležnosti ovog Ministarstva, te važnijih odluka i pitanja bitnih za rad Ministarstva;
 • informacija o radu Ministarstva koje se prezentiraju sredstvima informisanja;
 • analize stanja i informacija o provođenju stručnog i inspekcijskog nadzora nad izvršenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i
 • drugih pitanja za koja se utvrdi da ih je potrebno razmatrati na Stručnom kolegiju.

 


SISTEMATIZACIJA POSLOVA U MINISTARSTVU

 Osnovne organizacione jedinice Ministarstva su:

 •  Odjeljenje za nauku i visoko obrazovanje;
 •  Odjeljenje za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
 •  Odjeljenje za opće i zajedničke poslove;
 •  Odjeljenje za kulturu i informisanje ;
 •  Odjeljenje za sport.


RUKOVOĐENJE U MINISTARSTVU

 
a) Rukovodeći službenici


Ministarstvom rukovodi ministar.

U rukovođenju Ministarstvom, ministru pomažu rukovodeći službenici.

Rukovodeći službenici u Ministarstvu su:

 • Pomoćnik ministra za nauku i visoko obrazovanje - rukovodi odjeljenjem za nauku i visoko obrazovanje;
 • Pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje - rukovodi odjeljenjem za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
 • Sekretar Ministarstva - rukovodi odjeljenjem za opće i zajedničke poslove;
 • Pomoćnik ministra za kulturu i informisanje - rukovodi odjeljenjem za kulturu i informisanje;
 • Pomoćnik ministra za sport - rukovodi odjeljenjem za sport.


Rukovodeći službenici, se postavljaju i razrješavaju u skladu sa zakonskim i drugim propisima.


  b) Stručni kolegij Ministarstva


   Stručni kolegij sačinjavaju:

 • ministar;
 • sekretar ministarstva,
 • pomoćnici ministra.


Stručni kolegij u okviru djeloktuga rada vrši razmatranje:

 • programa i planova rada Ministarstva;
 • izvještaja o radu Ministarstva;
 • nacrta zakonskih i drugih akata koji se predlažu od strane ovog Ministarstva;
 • općih akata koji se pripremaju u Ministarstvu;
 • mišljenja na akte i propise koje pripremaju državni i federalni organi uprave;
 • značajnijih pitanja iz djelokruga rada Ministarstva;
 • izvršenja zakona i drugih važećih propisa iz nadležnosti ovog Ministarstva;
 • pripremanje prijedloga odgovora na pitanja poslanika u skupštinama;
 • prijedloga stručnih uputstava i instrukcija iz nadležnosti ovog Ministarstva, te važnijih odluka i pitanja bitnih za rad Ministarstva;
 • informacija o radu Ministarstva koje se prezentiraju sredstvima informisanja;
 • analize stanja i informacija o provođenju stručnog i inspekcijskog nadzora nad izvršenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i
 • drugih pitanja za koja se utvrdi da ih je potrebno razmatrati na Stručnom kolegiju.

 


SISTEMATIZACIJA POSLOVA U MINISTARSTVU

 

1. ODJELJENJE ZA NAUKU I VISOKO OBRAZOVANJE

 

1. 1. POMOĆNIK MINISTRA ZA NAUKU I VISOKO OBRAZOVANJE

Opis poslova:
- organizuje, objedinjava i usmjerava rad odjeljenja kojim rukovodi,
- raspoređuje poslove na službenike i/ili namještenike u odjeljenju kojim rukovodi, vodeći računa o njihovoj ravnomjernoj opterećenosti;
- daju uputstva za vršenje pojedinih poslova iz djelokruga rada odjeljenja;
- službenicima i/ili namještenicima odjeljenja pruža potrebnu stručnu pomoć u radu;
- po potrebi, sarađuje i usklađuje rad sa drugim pomoćnicima ministra, sekretarom
Ministarstva, glavnim kantonalnim inspektorom, radi blagovremenog, kvalitetnog, cjelovitog i efikasnog izvršenja poslova odjeljenja;
- neposredno izvršava najsloženije poslove iz iz djelokruga rada odjeljenja;
- sačinjava godišnji i periodične programe i planove rada za područje rada odjeljenja;
- sačinjava i podnosi ministru godišnji i periodične izvještaje o radu odjeljenja;
- sarađuje sa Univerzitetom i drugim pravnim osobama koje se bave naučno-istraživačkim radom i visokim obrazovanjem;
- predlaže ministru oblike međukantonalne, međuentitetske i međudržavnie saradnje u oblasti naučnoistraživačkog rada i visokog obrazovanja,
- informiše ministra o stanju i problemima u oblasti visokog obrazovanja, nauke i naučno-istraživačkog rada i predlaže način uređivanja određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz navedene oblasti;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi, odnosno za koje ga ovlasti ministar.

 

1. 2. STRUČNI SARADNIK ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Opis poslova:
- prati primjenu zakona i drugih propisa u oblasti visokog obrazovanja;
- priprema nacrte propisa u oblasti visokog obrazovanja u saradnji sa stručnim saradnikom za pravne poslove;
- koordinira rad visokoškolskih ustanova i radi na usavršavanju i razvoju visokog obrazovanja;
- radi na realiziranju godišnjih programa rada Ministarstva u oblasti nauke i visokog obrazovanja;
- sarađuje sa Univerzitetom i drugim pravnim osobama koje se bave naučnoistraživačkim radom i visokim obrazovanjem;
- učestvuje u izradi i realiziranju međukantonalnih, međuentitetskih i međudržavnih projekata u oblasti naučnoistraživačkog rada i visokog obrazovanja;
- predlaže prioritete u rješavanju zahtjeva ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti visokog obrazovanja;
- ustrojava, ažurira i vodi bazu podataka iz oblasti visokog obrazovanja.
- neposredno sarađuje sa naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja,
- učestvuje u izradi prijedloga, izmjena i dopuna postojećih standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u oblasti visokog obrazovanja,
- vrši prikupljanje i objedinjavanje izvještaja o radu i uspjehu studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija,
- u skladu sa Zakonom, vodi postupak ekvivalencije i nostrifikacije diploma stečenih na visokoškoloskim ustanovama u inozemstvu,
- vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti visokog obrazovanja.
- priprema prijedlog godišnjeg budžeta za financiranje ustanova iz oblasti visokog obrazovanja,
- vrši izradu dijela godišnjeg programa i izvještaja o radu Ministarstva za oblasti visokog obrazovanja,
- vrši i druge poslove iz oblasti visokog obrazovanja po nalogu pomoćnika ministra za nauku i visoko obrazovanje i ministra.


1. 3. STRUČNI SARADNIK ZA NAUKU

Opis poslova:
- prati primjenu zakona i drugih propisa u oblasti naučno-istraživačkog rada i visokog obrazovanja;
- učestvuje u pripremanju propisa u oblasti naučno-istraživačke djelatnosti;
- koordinira rad naučnoistraživačkih ustanova i radi na usavršavanju i razvoju naučno-istraživačkog rada, naučnoistraživačkih informacija i komunikacija na području Kantona;
- koordinira rad instituta i visokoškolskih ustanova koje se bave naučno istraživačkom djelatnošću;
- radi na realiziranju godišnjih programa rada Ministarstva u oblasti nauke i naučnoistraživačke djelatnosti;
- sarađuje sa Univerzitetom i drugim pravnim osobama koje se bave naučno-istraživačkim radom i visokim obrazovanjem;
- učestvuje u izradi i realiziranju međukantonalnih, međuentitetskih i međudržavnih projekata u oblasti naučnoistraživačkog rada;
- predlaže prioritete u rješavanju zahtjeva u oblasti nauke;
- ustrojava, ažurira i vodi bazu podataka iz oblasti nauke.
- neposredno sarađuje sa naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja.
- učestvuje u izradi prijedloga, izmjena i dopuna postojećih standarda i normativa prostora, opreme i sredstava u oblasti nauke.
- vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti nauke.
- vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti naučnoistraživačkog rada.
- priprema prijedlog godišnjeg budžeta u oblasti nauke.
- vrši izradu godišnjih programa i izvještaja o radu Ministarstva u oblasti nauke .
- vrši i druge poslove iz oblasti nauke i naučnoistraživačke djelatnosti po nalogu pomoćnika ministra za nauku i visoko obrazovanje i ministra.


1. 4. STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Opis poslova:
- vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu;
- pružanje pravne pomoći ustanovama i drugim pravnim licima iz oblasti nauke i obrazovanja davanjem stručnih objašnjenja, kao i vršenje drugih poslova pravne pomoći navedenim korisnicima, u skladu sa zakonom;
- izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registracija i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima;
- vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama;
- prati i proučava zakonske i druge propise iz oblasti nauke, naučnoistraživačke djelatnosti i obrazovanja;
- sarađuje sa institucijama i ustanovama iz oblasti nauke i obrazovanja;
- izrađuje koncepcije i teze za donošenje zakona, drugih propisa i akata iz oblasti nauke i obrazovanja;
- vrši izradu prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz oblasti nauke i obrazovanja kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa;
- daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugim propisima i akatima iz oblasti nauke i obrazovanja, čiji predlagač nije Ministarstvo;
- vrši stručnu obradu sistematskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i akata iz oblasti nauke i obrazovanja;
- pruža stručnu pomoć u vezi metodološkog jedinstva u izradi zakona, drugih propisa i akata iz oblasti nauke i obrazovanja ;
- priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i akata iz oblasti nauke i obrazovanja, povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti, i
- obavlja i druge najsloženije poslove iz navedene grupe poslova koje mu naloži neposredni rukovodilac.


1. 5. MLAĐI REFERENT - OPERATER NA RAČUNARU

Opis poslova:
- obavlja jednostavnije administrativne poslove;
- vrši umnožavanje dokumenata na fotokopir aparatu i slaganje umnoženog materijala;
- prima i upoznaje se sa materijalom za kucanje iz svih odjeljenja ministarstva;
- po datim uputstvima i nalozima, putem računara, kreira i sačinjava tekst i unosi statističke podatke u bazu podataka;
- vrši kucanje dobijenog materijala u rukopisu na računaru ili nekom drugom stroju za kucanje;
- kontroliše otkucani materijal;
- brine se o pravilnom rukovanju i održavnaju strojeva na kojima radi;
- vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

2. ODJELJENJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

 

2. 1. POMOĆNIK MINISTRA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Opis poslova:

- organizuje, objedinjava i usmjerava rad odjeljenja kojim rukovodi,
- raspoređuje poslove na službenike i/ili namještenike u odjeljenju, vodeći računa o njihovoj ravnomjernoj opterećenosti;
- daju uputstva za vršenje pojedinih poslova iz djelokruga rada odjeljenja;
- službenicima i/ili namještenicima odjeljenja pruža potrebnu stručnu pomoć u radu;
- po potrebi, koordinira rad sa drugim pomoćnicima ministra, sekretarom Ministarstva, glavnim kantonalnim inspektorom, radi blagovremenog, kvalitetnog, cjelovitog i efikasnog izvršenja poslova odjeljenja;
- neposredno izvršava najsloženije poslove iz iz djelokruga rada odjeljenja;
- sačinjava godišnji i periodične programe i planove rada za odjeljenje kojim
rukovodi;
- sačinjava i podnosi ministru godišnji i periodične izvještaje o radu odjeljenja;
- odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno, odnosno kvalitetno vršenje
poslova iz područja rada odjeljenja;
- prati rokove postupanja po predmetima dostavljenim na rješavanje odjeljenju;
- predlaže ministru odgovarajuća rješenja za pojedina najsloženija pitanja, koja su
od bitnog značaja za obavljanje poslova odjeljenja;
- odgovora za kvalitet, sadržaj i zakonitost akata koji se dostavljaju ministru na razmatranje ili potpis iz odjeljenja kojim rukovodi;
- sarađuje sa Univerzitetom, ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i drugim pravnim licima koja se bave odgojem, obrazovanjem i naučnoistraživačkim radom u oblasti obrazovanja;
- predlaže ministru oblike međukantonalne, međuentitetske i međudržavnie saradnje u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja;
- informiše ministra o stanju i problemima u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i predlaže način uređivanja određenih pitanja kojima se osigurava provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz navedene oblasti;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi, odnosno za koje ga ovlasti ministar.

2. 2. STRUČNI SARADNIK ZA PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA

Opis poslova:
- neposredno sarađuje sa ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, radi utvrđivanja potreba škola za edukacijom nastavnika, direktora, pedagoga, bibliotekara i sekretara,
- priprema materijale za izradu godišnjeg i periodičnih programa i planova rada za područje svog rada;
- u saradnji sa stručnom službom Pedagoškog zavoda sačinjava prijedlog programa stručnih skupova po predmetima, strukama i područjima rada,
- daje prijedloge za profesionalno usavršavanje u organizaciji Ministarstva - Pedagoškog zavoda,
- učestvuje u izradi prijedloga, izmjena i dopuna postojećih nastavnih planova i programa,
- učestvuje u izradi prijedloga, izmjena i dopuna postojećih nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i normativa školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
- formira bazu podataka o edukaciji nastavnika, direktora, pedagoga, bibliotekara i skretara škola,
- koordinira i angažuje trenere prema potrebama modularnih edukativnih paketa,
- pomaže trenerima u timskom radu pri izradi modularnih edukativnih paketa
- organizuje različite vidove edukacije: seminare, radionice, okrugle stolove, konferencije,
- vrši praćenje edukacije obrazovnih resursa kroz evaluaciju korisnika i samoevaluaciju trenera,
- po ovlaštenju ministra, ostvaruje saradnju sa asocijacijama, ustanovama i državnim organima na rješavanju pitanja iz oblasti edukacije lica zaposlenih u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
- informiše pomoćnika ministra o stanju i problemima u oblasti edukacije zaposlenika u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i predlaže mjere za unapređivanje rada,
- priprema materijale za izradu godišnjeg i periodičnih izvještaja za područje svog rada;
- vrši druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i ministra..

2. 3. STRUČNI SARADNIK ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

Opis poslova
- učestvuje u izradi prijedloga, izmjena i dopuna postojećih nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i normativa školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u oblasti pre- neposredno sarađuje sa ustanovama srednjeg obrazovanja;
dškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
- učestvuje u izradi plana upisa učenika u I razred srednjih škola;
- prati potrebe privrede i društva za određenim stručnim kadrovima i učestvuje u izradi prijedloga za uvođenje ili ukidanje određenih stručnih zvanja i zanimanja;
- priprema materijale za izradu godišnjeg i periodičnih programa i planova rada za područje svog rada;
- priprema materijale za izradu godišnjeg i periodičnih izvještaja za područje svog rada;
- vrši prikupljanje, objedinjavanje i analizu izvještaja o radu i uspjehu u učenju i vladanju učenika na kraju polugodišta i školske godine;
- učestvuje u izradi i instrumentarija za vrednovanje rada srednjih škola;
- vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti srednjeg obrazovanja;
- priprema odgovore na zahtjeve i dopise od škola i drugih pravnih i fizičkih osoba koja se odnose na srednje obrazovanje;
- učestvuje u realizaciji odluke Vlade o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola;
- priprema podatke za davanje saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta;
- vodi postupak ekvivalencije i nostrifikacije svjedodžbi i diploma iz oblasti srednjeg obrazovanja;
- vrši provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata, a s tim u vezi i utvrđivanje stanja u oblasti srednjeg obrazovanja;
- prati i proučava stanje i pojave u oblasti srednjeg obrazovanja na temelju prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi i vrši obradu tih podataka sa prijedlozima mjera za rješavanje utvrđenih problema;
- prati i istražuje promjene i pojave u oblasti srednjeg obrazovanja i vrši izradu potrebne dokumentacije;
- obrađuje i analizira podatke prema metodološkim i drugim upustvima i uspostavlja dokumentacijske materijale u oblasti srednjeg obrazovanja;
- vrši i druge poslove iz oblasti srednjeg obrazovanja po nalogu, pomoćnika minstra i ministra.

2. 4. STRUČNI SARADNIK ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

Opis poslova:
- prati i proučava stanje i pojave u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i odgoja, na temelju prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi i vrši obradu tih podataka sa prijedlozima mjera za rješavanje utvrđenih problema;
- informiše pomoćnika ministra o stanju i problemima u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i odgoja i predlaže mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava provođenje utvrđene politike i izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz navedene oblasti;
- uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i odgoja;
- prati i istražuje promjene i pojave u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i odgoja i vrši izradu potrebne dokumentacije;
- vodi postupak ekvivalencije i nostrifikacije svjedodžbi iz oblasti osnovnog obrazovanja;
- prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše, obrađuje i analizira podatke prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja dokumentacijske materijale u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i odgoja;
- priprema odgovore na zahtjeve i dopise predškolskih ustanova, škola i drugih pravnih i fizičkih lica koji se odnose na predškolsko i osnovno obrazovanje;
- priprema podatke za davanje saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta;
- učestvuje u realizaciji odluke Vlade o subvencioniranju prijevoza učenika predšolskih ustanova i osnovnih škola;
- učestvuje u izradi i instrumentarija za vrednovanje rada osnovnih škola;
- sarađuje sa asocijacijama, ustanovama i državnim organima na rješavanju pitanja iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i odgoja po ovlaštenju pomoćnika ministra;
- obavlja i druge najsloženije stručno - operativne poslove koje mu naloži neposredni rukovodilac.

2. 5. MLAĐI SAMOSTALNI REFERENT ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Opis poslova:

- ustrojava, ažurira i vodi bazu podataka o ustanovama u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.
- vrši prikupljanje izvještaja o radu predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.
- prikuplja podatke o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na polugodištu i kraju školske godine.
- prikuplja podatke o upisu učenika u I razred osnovne i I razred srednje škole.
- preuzima i dostavlja svu poštu odjeljenja predškolskog odgoja, osnovnog i sednjeg obrazovanja.
- vodi registar naučnoistraživačkih ustanova;
- vodi registre ustanova iz oblasti nauke, visokog, srednjeg, osnovnog i predškolskog obrazovanja i odgoja;
- vodi evidenciju o korisnicima subvencioniranog prijevoza i izdaje iskaznice učenicima korisnicima;
- vodi evidenciju o polaganju stručnih ispita nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i saradnika iz predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja;
- vrši druge administrativne poslove u odjeljenju obrazovanja i nauke po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

3. ODJELJENJE ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

3. 1. SEKRETAR MINISTARSTVA

Opis poslova:
- neposredno obavlja najsloženije pravne poslove u Ministarstvu;
- koordinira rad drugih rukovodećih službenika, u cilju vršenja upravnih i drugih stručnih poslova Ministarstva;
- neposredno organizuje opće i protokolarne poslove i druge poslove od značaja za ostvarivanje funkcije ministra;
- organizuje vršenje općih i drugih poslova kojima se obezbjeđuju odgovarajući uslovi za rad službenika i namještenika u organizacionim jedinicama Ministarstva;
- koordinira, objedinjava i usmjerava rad službenika i namještenika u odjeljenju za opće i zajedničke poslove;
- raspoređuje poslove na službenike i/ili namještenike kojima rukovodi;
- neposredno izvršava najsloženije pravne poslove koje mu povjeri, odnosno za
koje ga ovlasti ministar;
- po ovlašćenju ministra, vrši pregled prispjele pošte, raspoređuje istu na rukovodeće službenike Ministarstva, sa eventualno potrebnim uputama za postupanje, prati rokove postupanja po ulaznoj i izlaznoj pošti, pri čemu je odgovoran za kvalitet i sadržaj akata koji se upućuju iz Ministarstva;
- utvrđuje, uređuje i prati kolanje dokumentacije u Ministarstvu, pri čemu je
ministru odgovoran za zakonitost akata odjeljenja kojim rukovodi;
- vrši pregled i parafiranje, odnosno potpisivanje po posebnom ovlaštenju ministra,
rješenja po predmetima u drugostepenom postupku i pismena drugim organima koja se tiču rješavanja prava stranaka iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
- predlaže ministru rješenja za pojedina najsloženija pravna pitanja, koja su od
bitnog značaja za ostvarivanje funkcija Ministarstva;
- vrši i druge poslove koje mu odredi, odnosno za koje ga ovlasti ministar.

3.2. STRUČNI SARADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE

Opis poslova:
- ustrojava, ažurura i vodi bazu podataka Ministarstva u oblasti ekonomsko-finansijskih poslova;
- vrši obračun mjesečnih finansijskih sredstava za osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
- vrši obračun mjesečnih finansijskih sredstava za javne ustanove nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- prati realiziranje mjesečnih tranši i kvalitet raspodjele istih;
- vrši izradu konsolidovanih bilansa po periodičnim izvještajima o poslovanju javnih ustanova nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- prati i odgovoran je za primjenu važećih zakona i propisa iz oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja;
- vršenje nadzora sa aspekta namjenske potrošnje finansijskih i materijalnih sredstava;
- preduzima mjere za otklanjanje nedostataka utvrđenih provođenjem nadzora;
- vrši prijem i obradu prispjele dokumentacije, koja se odnosi na ekonomsko-finansijsko poslovanje i pripremu odgovarajućih odluka i odgovora;
- vrši kompjutersku obradu podataka i uredno vodi evidenciju utroška sredstava budžeta za potrebe Ministarstva za tekuću godinu;
- vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti ekonomsko-finansijskih poslova;
- vrši prikupljanje dokumentacije i izradu nacrta budžeta za sve javne ustanove koje se finansiraju iz kantonalnog budžeta kao i samog Ministarstva;
- Utvrđuje normative i kriterije za finansiranje ustanova i drugih pravnih lica nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- vrši prikupljanje dokumentacije i izradu finansijskog dijela godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva i ustanova obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja koje se finansiraju iz budžeta Kantona ;
- uredno vodi i arhivira poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju, u skladu sa zakonom.
- vrši i druge poslove iz oblasti ekonomsko-finansijske oblasti, po nalogu ministra.

3.3. MLAĐI REFERENT - TEHNIČKI SEKRETAR

Opis poslova:
- obavljanje administrativno - tehničkih poslova za potrbe Ministarstva;
- prima i dostavlja prispjelu poštu za ministra;
- evidentiranje traženih i (u saradnji sa ministrom) prihvaćenih kontakata ministra sa strankama i blagovremeno usklađivanje istih sa obavezama ministra, uz obezbjeđenje adekvatnog posluženja;
- zakazuje sastanke po nalogu ministra;
- prijem stranaka, uspostavljanje telefonskih veza i prijem/otprema fax pošte za ministra;
- rukuje internom telefonskom centralom Ministarstva;
- rukuje telefaksom Ministarstva, prima i otprema faksove;
- popunjavanje i evidencija putnih naloga i evidencije o prisustvu/odsustvu zaposlenika na poslu;
- obavlja i druge administrativno - tehničke poslove po nalogu sekretara Ministarstva i ministra.

3.4. VOZAČ

3.5. KAFE KUHARICA - ČISTAČICA

 

4. ODJELJENJE ZA KULTURU I INFORMISANJE

 

4.1. POMOĆNIK MINISTRA ZA KULTURU I INFORMISANJE

Opis poslova:

- organizuje, objedinjava i usmjerava rad odjeljenja kojim rukovodi,
- raspoređuje poslove na službenike i/ili namještenike u odjeljenju, vodeći računa o njihovoj ravnomjernoj opterećenosti;
- daju uputstva za vršenje pojedinih poslova iz djelokruga rada odjeljenja;
- službenicima i/ili namještenicima odjeljenja pruža potrebnu stručnu
pomoć u radu;
- po potrebi, sarađuje sa drugim pomoćnicima ministra, sekretarom Ministarstva, glavnim kantonalnim inspektorom, radi blagovremenog, kvalitetnog, cjelovitog i efikasnog izvršenja poslova odjeljenja;
- neposredno izvršava najsloženije poslove iz iz djelokruga rada odjeljenja;
- sačinjava godišnji i periodične programe i planove rada odjeljenja;
- sačinjava i podnosi ministru godišnji i periodične izvještaje o radu odjeljenja;
- odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno, odnosno kvalitetno vršenje
poslova iz područja rada odjeljenja;
- prati rokove postupanja po predmetima dostavljenim na rješavanje odjeljenju;
- predlaže ministru odgovarajuća rješenja za pojedina najsloženija pitanja, koja su
od bitnog značaja za obavljanje poslova odjeljenja;
- odgovora za kvalitet, sadržaj i zakonitost akata koji se dostavljaju ministru na razmatranje ili potpis iz odjeljenja kojim rukovodi;
- predlaže ministru oblike međukantonalne, međuentitetske i međudržavnie saradnje u oblasti kulture i informisanja;
- sarađuje sa ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima iz oblasti kulture i informisanja;
- informiše ministra o stanju i problemima u oblasti kulture i informisanja i predlaže način uređivanja određenih pitanja kojima se osigurava provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz navedene oblasti;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi, odnosno za koje ga ovlasti ministar.

4.2. STRUČNI SARADNIK ZA KULTURU i INFORMISANJE

Opis poslova:

- zajedno sa pomoćnikom ministra sačinjava godišnji i periodične programe i plan rada za oblast kulture i informisanja;
- priprema materijale za izradu godišnjeg i periodičnih izvještaja za područje kulture;
- po potrebi, sarađuje sa drugim službenicima u odjeljenju i sekretarom Ministarstva, radi blagovremenog, kvalitetnog, cjelovitog i efikasnog izvršenja poslova za područje svoga rada;
- ustrojava, ažurira i vodi bazu podataka o ustanovama kulture;
- prati primjenu zakona i drugih propisa u oblasti kulture;
- vrši stručni nadzor nad ustanovama kulture;
- neposredno učestvuje u izvršenju određenih stručnih poslova iz oblasti kulture vezane za djelovanje ustanova kulture;
- vrši prikupljanje podataka za izradu godišnjeg programa rada i finansijskog plana Ministarstva, u oblasti kulture i informisanja;
- ustrojava, ažurira i vodi bazu podataka o pravnim licima iz oblasti informisanja;
- prati primjenu zakona i drugih propisa u oblasti informisanja;
- neposredno učestvuje u izvršavanju određenih stručnih poslova za potrebe ministarstva iz oblasti informisanja;
- vrši prikupljanje i objedinjavanje izvještaja o radu iz oblasti kulture i informisanja od ustanova kulture i drugih pravnih i fizičkih lica;
- vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti kulture i informisanja;
- vrši i druge poslove iz oblasti informisanja po nalogu pomoćnika ministra za kulturu

4. 3. STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Opis poslova:
- pružanje pravne pomoći institucijama i ustanovama iz oblasti kulture, sporta i informisanja davanjem stručnih objašnjenja, kao i vršenje drugih poslova pravne pomoći navedenim korisnicima, u skladu sa zakonom;
- izrada prijedloga općih akata iz oblasti radnih odnosa u Ministarstvu;
- izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa i u vezi radnog odnosa službenika i namještenika Ministarstva;
- izrada pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registracija i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima;
- vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama;
- davanje mišljenja o primjeni zakonskih i drugih važećih propisa i uputstva iz oblasti, kulture, sporta i informisanja;
- prati i proučava zakonske i druge propise iz oblasti kulture, sporta i informisanja;
- sarađuje sa institucijama i ustanovama iz oblasti kulture, sporta i informisanja;
- izrađuje koncepcije i teze za donošenje zakona, drugih propisa i akata iz oblasti kulture, sporta i informisanja;
- vrši stručnu obradu pravne materije koja služi za izradu zakona,
- pruža stručnu pomoć u vezi metodološkog jedinstva u izradi zakona drugih propisa i akata iz oblasti kulture, sporta i informisanja ;
- vrši izradu prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz oblasti kulture, sporta i informisanja kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa;
- daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, te drugim propisima i akatima iz oblasti kulture, sporta i informisanja čiji su predlagači izvan Ministarstva;
- priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i akata iz oblasti kulture, sporta i informisanja, povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti, i
- obavlja i druge najsloženije poslove iz navedene grupe poslova koje mu naloži neposredni rukovodilac.

4. 5. STRUČNI SARADNIK - SISTEM INŽINJER - INFORMATIČAR

Opis poslova:
- izrada planova i programa razvoja i povezivanja informacionog sistema u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta i njegovo funkcionisanje;
- izrada metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka koja se odnosi na ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
- stalna informatička edukacija osoblja Ministarstva;
- praćenje novih informatičkih dostignuća te njihova aplikacija u Ministarstvu;
- učešće, sa informaciono-dokumentacionog aspekta, u pripremi i izradi analiza, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga rada Ministarstva;
- ostvarenje saradnje sa informacionim sistemima organa FBiH, kantona i općina;
- davanje prijedloga za osavremenjavanje i nabavku informatičke opreme, i
- obavljanje i drugih poslova koje mu naloži neposredni rukovodilac.

 

5. ODJELJENJE ZA SPORT

 

5. 1. POMOĆNIK MINISTRA ZA SPORT

Opis poslova:
- organizuje, objedinjava i usmjerava rad odjeljenja kojim rukovodi,
- raspoređuje poslove na službenike i/ili namještenike u odjeljenju, vodeći računa o njihovoj ravnomjernoj opterećenosti;
- daje uputstva za vršenje pojedinih poslova iz djelokruga rada odjeljenja;
- službenicima i/ili namještenicima odjeljenja pruža potrebnu stručnu pomoć u radu;
- po potrebi, koordinira rad sa drugim pomoćnicima ministra, sekretarom Ministarstva, glavnim kantonalnim inspektorom, radi blagovremenog, kvalitetnog i efikasnog izvršenja poslova odjeljenja;
- neposredno izvršava najsloženije poslove iz iz djelokruga rada odjeljenja;
- sačinjava godišnji i periodične programe i planove rada za odjeljenje kojim rukovodi;
- sačinjava i podnosi ministru godišnji i periodične izvještaje o radu odjeljenja;
- odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno, odnosno kvalitetno vršenje
poslova iz područja rada odjeljenja;
- prati rokove postupanja po predmetima dostavljenim na rješavanje službenicima odjeljenja;
- predlaže ministru odgovarajuća rješenja za pojedina najsloženija pitanja, koja su
od bitnog značaja za obavljanje poslova odjeljenja;
- odgovora za kvalitet, sadržaj i zakonitost akata koji se dostavljaju ministru na razmatranje ili potpis iz odjeljenja kojim rukovodi;
- sarađuje sa Univerzitetom, školama, sportskim udruženjima udruženjima građana i drugim pravnim licima iz oblasti sporta;
- predlaže ministru oblike međukantonalne, međuentitetske i međudržavnie saradnje u oblasti sporta;
- informiše ministra o stanju i problemima u oblasti sporta i predlaže način uređivanja određenih pitanja kojima se osigurava provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz navedene oblasti;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi, odnosno za koje ga ovlasti ministar.

5. 2. STRUČNI SARADNIK ZA SPORT

Opis poslova:
- zajedno sa pomoćnikom ministra sačinjava prijedlog godišnjeg i periodičnih programa i planova rada za oblast sporta;
- po potrebi, sarađuje sa drugim službenicima odjeljenja i sekretarom Ministarstva, radi blagovremenog, kvalitetnog, cjelovitog i efikasnog izvršenja poslova za područje svoga rada;
- ustrojava, ažurira i vodi bazu podataka o sportistima, sportskim klubovima, sportskim savezima, sportskim rezultatima i drugim aktivnostima u oblasti sporta;
- organizira školski i univerzitetski sport kao i sport za sve građane;
- vodi matičnu evidenciju učenika angažovanih u sportu;
- evidentira i analizira podatke o sportskim objektima, materijalnim i finansijskim uslovima u kojima se odvija djelatnost u sportu;
- prati domaći i međunarodni sistem takmičenja;
- organizira i vodi bazu podataka sposobnosti omladinske populacije;
- osigurava pristup stranim bazama podataka iz domena sporta;
- stvara uslove za naučni i istraživački rad u oblasti sporta;
- prati marketinšku djelatnost u sportu;
- prikuplja, izučava literaturu iz oblasti sporta;
- radi na uspostavi sistema školskih takmičenja u više grana sporta;
- radi na identifikaciji posebno talentovanih omladinaca;
- prati primjenu zakona i drugih propisa u oblasti sporta;
- vrši i stručni nadzor nad radom sportskih pravnih i fizičkih lica;
- predlaže upravne i druge mjere u cilju otklanjanja nepravilnosti i nedostataka i predlaže mjere za unapređenje rada Sportskog saveza Kantona;
- vrši prikupljanje podataka za izradu godišnjeg programa rada i finansijskog plana ministarstva u oblasti sporta;
- vrši prikupljanje i objedinjavanje izvještaja i podataka o radu sportista, sportskih klubova i saveza;
- vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti sporta;
- vrši i druge poslove iz oblasti sporta po nalogu pomoćnika ministra, i ministra.

5. 3. STRUČNI SARADNIK ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE

Opis poslova:

- prati i proučava zakonske i druge propise iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
- sarađuje sa institucijama i ustanovama iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
- izrađuje koncepcije i teze za donošenje zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
- vrši izradu prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa;
- daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
- vrši stručnu obradu sistematskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
- pruža stručnu pomoć u vezi metodološkog jedinstva u izradi zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
- priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja, povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti, i
- obavlja i druge najsloženije poslove iz navedene grupe poslova koje mu naloži neposredni rukovodilac.

5. 4. MLAĐI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

Opis poslova:
- vrši prijem pošte upućene Ministarstvu kroz knjigu protokola, otvara, razvrstava i dostavlja poštu u okviru Ministarstva;
- vrši otpremu pošte iz Ministarstva i o tome vodi potrebnu evidenciju;
- donosi i odnosi svu poštu koja je preko centralnog protokola Vlade Kantona upućena u, ili iz Ministarstva;
- vrši kucanje dobijenog rukopisa na računaru ili nekom drugom stroju za kucanje;
- vodi računa o registraturskom marerijalu i arhiviranju arhivske građe u Ministarstvu;
- vrši pripremne radnje za odabir i izlučivanje arhivske građe iz registraturskog materijala;
- vodi evidenciju o kretanju stručne i druge literature u Ministarstvu;
- izdaje kancelarijski i drugi potrošni materijal rukovodiocima organizacionih jedinica i o tome vodi potrebnu evidenciju o ulazu i izlazu robe;
- vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

5. 5. DAKTILOGRAF

Opis poslova:

- prima i upoznaje se sa materijalom za kucanje iz svih organizacionih jedinica;
- vrši kucanje dobijenog rukopisa na računaru ili nekom drugom stroju za kucanje;
- kontroliše otkucani materijal;
- vrši umnožavanje i slaganje dokumenata na fotokopir aparatu;
- brine se o pravilnom rukovanju i održavanju strojeva na kojima radi;
- vrši i druge poslove po nalogu sekretara Ministarstva.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv