ZAKONI

 

 

 

 

Zakoni poljoprivredne inspekcije

 

 • Zakon o mineralnim đubrivima (''Sl. glasnik BiH’’, broj: 46/04)
 • Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH (‘’Sl. glasnik BiH’’, broj: 49/04)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (''Sl. novine FBiH”, broj: 52/09)
 • Zakon o poljoprivredi (''Sl. novine FBiH”, broj: 88/07 i 04/10)
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu (''Sl. novine FBiH”, broj: 64/04)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (''Sl. novine FBiH”, broj: 55/01)
 • Zakon o mjerama za unapređenje stočarstva (''Sl. novine FBiH”, broj: 23/98)
 • Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Sl. novine FBIH”, broj: 42/10)
 • Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (''Sl. novine TK’’, broj: 5/07 i 12/07)

 

Zakoni vodne inspekcije

 

 • Zakon o vodama FBiH (‘‘Sl. novine FBiH”, broj: 70/06)
 • Zakon o vodama TK (''Sl. novine TK”, broj: 11/08)
 • Zakon o zaštiti akumulacije Modrac (‘‘Sl. novine TK”, broj: 5/06)

 

Zakoni šumarske inspekcije

 

 • Zakon o šumama (‘‘Sl. novine TK”, broj: 9/12)
 • Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (‘‘Sl. novine FBiH”, broj: 27/97 i 25/06)
 • Zakona o lovstvu (‘‘Sl. novine FBiH ‘‘, broj: 4/06 i 8/10)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (‘‘Sl. novine FBiH”, broj: 71/05 i 8/10)

 

Zakoni veterinarske inspekcije

 

 • Zakona o veterinarstvu u BiH (‘‘Sl. glasnik BiH”, broj: 34/02)
 • Zakona o veterinarstvu FBiH (‘‘Sl. novine FBiH”, broj: 46/00)
 • Zakon o hrani ( ‘‘Sl. glasnik BiH”, broj: 50/04)
 • Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (‘‘ Sl. glasnik BiH”, broj: 25/09)
 • Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (‘‘Sl. novine FBiH”, broj:15/98)

 

Zakoni građevinske inspekcije

 

 • Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 02/06, 72/07, 32/08, 04/10, 13/10, 45/10)
 • Zakon o građenju FBiH (''Službene novine FBiH'' broj 55/02)
 • Zakon o prostornom uređenju i građenju TK (''Službene novine TK'' broj 06/11)

 

Zakoni inspekcije zaštite okolice

 

 • Zakon o zaštiti okoliša FBiH (‘‘Sl. novine FBiH”, broj: 33/03 i 38/09)
 • Zakon o zaštiti zraka FBiH (‘‘Sl. novine FBiH”, broj: 33/03 i 4/10)
 • Zakon o upravljanju otpadom FBiH (‘‘Sl. novine FBiH”, broj: 33/03 i 72/09)
 • Zakon o zaštiti prirode FBiH (‘‘Sl. novine FBiH”, broj 33/03)
 • Zakon o fondu za zaštitu okoliša FBiH (‘‘Sl. novine FBiH”, broj 33/03)
 • Zakon o zaštiti prirode TK (‘‘Sl. novine TK”, broj 10/04)
 • Zakon o zaštiti od buke TK (‘‘Sl. novine TK”, broj 10/04)

 

Zakoni termoenergetske inspekcije

 

 • Zakon o termoenergetskoj inspekciji TK (''Službene novine TK'' broj: 13/01 i 04/08)

 

Zakoni elektroenergetske inspekcije

 

 • Zakon o elektroenergetskoj inspekciji FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 8/02)
 • Zakon o elektroenergetskoj inspekciji TK (''Sl. novine TK'' broj: 4/03 i 4/08)
 • Zakon o električnoj energiji FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 41/02, 38/05 i 61/09)

 

Zakoni tržišno turističke inspekcije

 

 • Zakon o autorskim i srodnim pravima BiH (''Sl. glasnik BiH ‘‘ broj 63/10)
 • Zakon o fiskalnim sistemima FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 81/09)
 • Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj 42/10)
 • Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj 63/10)
 • Zakon o kontroli cijena FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 02/95 i 70/08)
 • Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 07/12)
 • Zakon o mjeriteljstvu BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj: 29/00)
 • Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji BiH (''Sl. novine FBiH'' broj 08/05)
 • Zakon o mjernim jedinicama BiH (''Sl. glasnik BiH'' broj 19/01)
 • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 35/09)
 • Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina FBiH(''Sl. novine FBiH'' broj: 06/98, 35/98, 11/99 i 50/11)
 • Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala FBiH (''Sl. novine FBiH’'' broj 35/98)
 • Zakon o privrednim društvima FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 23/99, 45/00, 02/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10)
 • Zakon o trgovini FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 64/04 i 12/05)
 • Zakon o tržišnoj inspekciji FBiH (''Sl. novine FBiH'’ broj 02/95)
 • Zakon o turističkoj djelatnosti FBiH (''Sl. novine FBiH’‘ broj 32/09)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH (''Sl. novine FBiH’‘ broj 32/09)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti TK (‘‘Sl. novine TK‘‘ broj 01/12)
 • Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH (‘‘Sl. novine FBiH’‘ broj 40/10)
 • Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta FBiH (‘‘Sl. novine FBiH’‘ broj 27/97)
 • Zakon o zaštiti potrošača BiH (''Sl. glasnik BiH’‘ broj 25/06)

 

Zakoni saobraćajne inspekcije

 

 • Zakon o cestovnom prijevozu FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 28/06 i 02/10)
 • Zakon o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona (''Sl. novine TK'' broj 15/11)
 • Zakon o međunarodnom i međuentitetskom prijevozu (''Sl. glasnik BiH'' broj 1/02)
 • Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (''Sl. novine FBiH'' broj 12/10)

 

Zakoni inspekcije rada za oblast radnih odnosa

 

 • Zakon o radu FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 43/99, 32/00 i 29/03)
 • Zakon o radu TK (''Sl. Novine TK'' broj: 16/00 i 09/04)
 • Zakon o zapošljavanju stranaca (''Sl. novine FBiH'' broj 08/99)
 • Zakon o štrajku (''Sl. novine FBiH'' broj 14/00)
 • Zakon o vijeću zaposlenika (''Sl. novine FBiH'' broj 38/04)
 • Zakon o evidencijama u oblasti rada (''Sl. list SFRJ'' broj: 17/90 i ''Sl. list RBiH'' broj: 02/92 i 13/94)
 • Zakon o matičnoj evidenciji u FBiH (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 42/04 i 15/05)
 • Zakon o javnim preduzećima FBiH (''Službene novine FBiH'' broj: 08/05 i 81/08)
 • Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju FBiH (''Službene novine Federacije BIH'' broj: 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 04/09)
 • Zakon o doprinosima FBiH (''Službene novine FBiH'' broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 19/08)
 • Zakon o izvršenju sankcija TK (''Sl. novine TK broj 11/09 i 04/10)Zakoni inspekcije rada za oblast zaštite na radu

 

 • Zakon o zaštiti na radu (''Sl. list SR BiH'' broj 22/90)
 • Zakon o evidencijama u oblasti rada (''Sl. list SFRJ'' broj 17/90 i ''Sl. list RBiH'' broj: 02/92 i 13/94)
 • Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (''Sl. novine FBiH'' broj: 06/98, 35/98, 11/99 i 50/11)
 • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (''Sl. novine FBiH'' broj 35/09)
 •  

Zakoni inspekcije socijalnih i civilnih žrtava rata

 

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09)
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK (''Sl. novine TK''' broj 12/00, 05/02, 13/03, 08/06, 11/09)
 • Porodični zakon Federacije BiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 35/05 i 41/05),
 • Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH (''Službene novine FBiH'' broj: 22/05 i 51/06)
 • Zakon o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH" broj 45/02)Zakoni sanitarne inspekcje

 

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. novine FBiH'' broj 46/10)
 • Zakon o prometu otrova (''Sl. list SFRJ'' broj 13/91)
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Sl. list SFRJ'' broj 53/91)
 • Zakon o hrani (''Sl. glasnik BiH'' broj 50/04)
 • Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (''Sl. list SRBiH'' broj : 43/86 i 18/90)
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( ''Sl. novine FBIH'' broj 29/05)

 

Zakoni zdravstvene inspekcije

 

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. novine FBiH'' broj 46/10)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju (''Sl. novine FBiH'' broj: 30/97, 07/02, 70/08)
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (''Sl. novine FBiH'' broj 29/05)
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (''Sl. novine FBIH'' broj 37/12)
 • Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (''Sl. novine FBiH'' broj 40/10)
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti (''Sl. novine FBIH'' broj 37/12)
 • Zakon o radijaciji i nuklearnoj sigurnosti u BiH (Sl. Glasnik BiH broj 88/10)
 • Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (''Sl. novine FBiH'' broj: 37/01, 40/02, 52/11)

 

Zakoni farmaceutske inspekcije

 

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj 46/10)
 • Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ( ''Sl. glasnik BiH'' broj 58/08)
 • Zakon o apotekarskoj djelatnosti (''Sl. novine FBiH broj 40/10)
 • Zakon o lijekovima (''Sl. novine FBiH broj 109/12)

 

Zakoni inspektorata obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 12/09 i 08/11)
 • Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 06/04, 07/05 i 17/11)
 • Zakon o srednjem obrazovanju TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 17/11)
 • Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (‘‘Sl. glasnik BiH’‘ broj 59/07)
 • Zakon o visokom obrazovanju TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj: 08/08, 11/09, 12/09)
 • Zakon o Univerzitetu u Tuzli (‘‘Sl. novine TK’‘ broj: 08/08, 08/10 i 07/11)
 • Zakon o sportu TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 08/10)
 • Zakon o kulturi TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 08/98)
 • Zakon o tehničkoj kulturi TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 10/02)
 • Zakon o bibliotečkoj djelatnosti TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 06/00)
 • Zakon o estradnoj djelatnosti TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 06/05)
 • Zakon o muzejskoj djelatnosti TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj: 10/02 i 13/11)
 • Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj 06/99)
 • Zakon o pozorišnoj djelatnosti TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj: 10/02 i 13/11)
 • Zakon o arhivskoj djelatnosti TK (‘‘Sl. novine TK’‘ broj: 15/00, 02/02 i 13/11)

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15