Održana 67. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Novih 649.940,00 KM za investicije u školskim objektima
Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama i dopunama planirana je realizacija novih kapitalnih investicija u ukupno 50 školskih objekata u našem kantonu. Za ove namjene izdvojeno je 649.940,00 KM.

Vlada 03 11 2020Uz sredstva koja su odobravana na proteklim sjednicama Vlade, a koja se kreću oko 3 miliona KM, ukupna dosadašnja izdvajanja za kapitalne projekte u oblasti obrazovanja iznose oko 3,6 miliona KM. Osim navedenog, danas su u Program uvrštene i kapitalne nabavke za pravosudne institucije u Kantonu. Također, Vlada je, u skladu sa utvrđenim Programom Kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, donijela i više odluka o odobravanju planiranih sredstava za nabavku opreme u Ministarstvu finansija, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu kulture, sporta i mladih, te Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.

Vlada osigurala sredstva za nabavku ultrazvučnog aparata
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 50.000,00 KM, Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, u svrhu nabavke ultrazvučnog aparata. Ovim je ispunjeno obećanje koje je premijer Tulumović dao na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona.
Naime, Odjel za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra, je, nakon dugogodišnje upotrebe, ostao bez i jednog ultrazvučnog aparata pogodnog za kvalitetan pregled bubrežnih i transplantiranih bolesnika. Imajući u vidu da je ultrazvučni aparat s dopplerom osnovno sredstvo za rad i neophodan je u dijagnostici i praćenju akutnih i hroničnih bubrežnih bolesnika, te za transplantaciju bubrega i jetre, kao i u formiranju i praćenju privremenih i trajnih vaskularnih pristupa, Vlada se odlučila interventno djelovati i osigurati ovaj aparat za potrebe bolesnika.

13,6 miliona KM za finansiranje prava boračkih kategorija
Vlada je danas utvrdila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini. Ovim Programom vrši se raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, za prava utvrđena kantonalnim i federalnim propisima kojima se regulišu prava boračke populacije. Ukupno predviđena sredstva za finansiranje ovih prava iznose 13,6 miliona KM, od čega se najveći dio, 6 miliona KM odnosi na egzistencijalne novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina. Ostali dio sredstava je raspoređen za nabavku ortotsko – protetskih pomagala za RVI, banjsko klimatsko liječenje, stambeno zbrinjavanje, stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke populacije, beneficije pri upisu na visokoškolske ustanove, finansiranje volonterskog staža za djecu pripadnika boračkih populacija, zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.

Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021-2023.
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021.-2023. godina. Ovaj dokument je izrađen na osnovu podataka koje su Ministarstvu privrede dostavila nadležna resorna ministarstva, gradovi i općine i javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Sastoji se od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama. Za razliku od dosadašnjih dokumenata ovog tipa, u Programu javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021-2023. godina napravljeno je dodatno poglavlje u kome su prezentirani prijedlozi nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantona u kojima se trenutno nalazi 34 predložena projekta čija je ukupna planirana vrijednost 32.336.150 KM. Gledajući sveobuhvatno, ovaj program objedinjava projekte ukupne planirane vrijednosti 297.982.883 KM od čega se 73.577.586 KM odnosi na 25 kandidovanih projekata i 224.405.297 KM na 41 projekat u implementaciji.

Realizacija projekta energijske efikasnosti
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava energetske obnove javnih objekata UNDP BiH. Ovim dokumentom utvrđena je struktura prihoda koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, rashodi, način raspodjele sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem sredstava po sporazumu sa UNDP-om za 2020. godinu. Podsjećamo radi se o udruživanju sredstava Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) s ciljem finansiranja projekata energijske efikasnosti.
Realizacija današnjeg Programa bit će izvršena u skladu sa nedavno potpisanim Sporazumom o finansiranju između UNDP-a i Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo će, za finansiranje projekata energijske efikasnosti javnih objekata,odobriti finansijska sredstava UNDP-u, te odabrati projekte koji će se realizirati, a postupak nabavke za izbor izvođača će sprovesti UNDP.
Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 2,2 miliona KM, od čega je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 2 miliona KM, a UNDP 200.000 KM.

Ostale odluke
Vlada je danas odobrila 999.043,87 KM JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog Kantona za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta. Radi se o realizaciji projekata koji su najavljeni u nedavno usvojenoj Informaciji Direkcije o pristiglim zahtjevima lokalnih zajednica koji se odnose na projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta, a koji trebaju biti sufinansirani iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Gledajući po jedinicama lokalne samouprave najviše sredstava, 278.134,47 KM odnosi se na sanaciju puteva u Gradačcu, zatim 169.993,55 KM Srebreniku, 129.986,13KM se odnose na Živinice, Sapnu 93.557,15 KM, 92.895,66 KM na Tuzlu, Doboj Istok 88.310,68 KM, Kalesiju 53.776,72 KM, Gračanicu 48.389,51 KM i Čelić 44.000,00 KM.
Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na tekst Inicijative za pokretanje postupka za zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske. Vlada je ovim podržala navedenu inicijativu, a zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Danske bi omogućilo da građani dviju država mogu refundirati troškove liječenja u drugoj državi potpisnici.
Vlada je danas odobrila 1.897.210,16 KM za realizaciju projekata ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini. Radi se o ukupno 14 projekata u Živinicama, Kalesiji, Čeliću, Lukavcu, Teočaku, Doboj Istoku i Gradačcu.
Vlada je prihvatila Informaciju o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.
Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o provedbi Zakona o javno - privatnom partnerstvu za 2019. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, u toku 2019. je realizovano više aktivnosti koje su bile vezane za provedbu poslova u skladu sa Zakonom o JPP i unapređenju uslova za primjenu modela javno-privatnog partnerstva u okviru nadležnosti javnih tijela sa područja Tuzlanskog kantona. Finaliziran je regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo kojim su postavljeni temelji za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, te stvoreni uslovi i unaprijeđene procedure za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona.
Vlada je danas dala saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godinu. Shodno ovom Programu 4.373.565,00 KM je planirano za subvencije i aktivnosti Kantonalne uprava za šumarstvo, te realizaciju kapitalnih investicija u ovoj oblasti.
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 6.000,00 KM Hrvatskom društvu „Hrvatski dom" Tuzla za 2020. godinu.
Vlada je, na danas održanoj sjednici dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa za po jednog saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik" i saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika", te jednog nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast „Upravno-pravna". Također, data je saglasnost Ministarstvu privrede za prijem dva državna službenika,stručnasaradnika za informacionu podršku MSP sektoru i obrtu i za pravne poslove iz oblasti industrije i rudarstvau radni odnosna neodređeno vrijeme.
Vlada je danas usvojila informaciju o rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu prema Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. U cilju okončanja poslova, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona može angažovati stručne osobe koja će vršiti upravni nadzor u postupku ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, uz plaćanje naknade i na način propisan Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini.
Vlada je danas prihvatila mišljenja i stavove Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija, a u vezi sa zahtjevima stečajnog upravnika „Muška voda" d.o.o Kladanj o načinu rješavanja uplaćenog dijela jednokratne koncesione naknade od strane ranijeg koncesionara, te je stava da nema valjanog osnova niti načina za povrat uplaćenog dijela jednokratne koncesione naknade po Ugovoru o koncesiji za korištenje prirodne izvorske vode „Muška voda" na području općine Kladanj.
Vlada je danas utvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za mjesec oktobar 2020. godine.
Zbog nedavne smjene dvojice ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona, te na poziciju predsjednika Tima imenovala. predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Nedžada Konjića, a na poziciju člana Tima predstavnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Antu Iljkića.
Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije dlanova Nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o prijedlogu za imenovanje Uprave Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona.

Novih 649.940,00 KM za investicije u školskim objektima
Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama i dopunama planirana je realizacija novih kapitalnih investicija u ukupno 50 školskih objekata u našem kantonu. Za ove namjene izdvojeno je 649.940,00 KM.

Vlada 03 11 2020Uz sredstva koja su odobravana na proteklim sjednicama Vlade, a koja se kreću oko 3 miliona KM, ukupna dosadašnja izdvajanja za kapitalne projekte u oblasti obrazovanja iznose oko 3,6 miliona KM. Osim navedenog, danas su u Program uvrštene i kapitalne nabavke za pravosudne institucije u Kantonu. Također, Vlada je, u skladu sa utvrđenim Programom Kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, donijela i više odluka o odobravanju planiranih sredstava za nabavku opreme u Ministarstvu finansija, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu kulture, sporta i mladih, te Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.

Vlada osigurala sredstva za nabavku ultrazvučnog aparata
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 50.000,00 KM, Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, u svrhu nabavke ultrazvučnog aparata. Ovim je ispunjeno obećanje koje je premijer Tulumović dao na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona.
Naime, Odjel za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra, je, nakon dugogodišnje upotrebe, ostao bez i jednog ultrazvučnog aparata pogodnog za kvalitetan pregled bubrežnih i transplantiranih bolesnika. Imajući u vidu da je ultrazvučni aparat s dopplerom osnovno sredstvo za rad i neophodan je u dijagnostici i praćenju akutnih i hroničnih bubrežnih bolesnika, te za transplantaciju bubrega i jetre, kao i u formiranju i praćenju privremenih i trajnih vaskularnih pristupa, Vlada se odlučila interventno djelovati i osigurati ovaj aparat za potrebe bolesnika.

13,6 miliona KM za finansiranje prava boračkih kategorija
Vlada je danas utvrdila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini. Ovim Programom vrši se raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, za prava utvrđena kantonalnim i federalnim propisima kojima se regulišu prava boračke populacije. Ukupno predviđena sredstva za finansiranje ovih prava iznose 13,6 miliona KM, od čega se najveći dio, 6 miliona KM odnosi na egzistencijalne novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina. Ostali dio sredstava je raspoređen za nabavku ortotsko – protetskih pomagala za RVI, banjsko klimatsko liječenje, stambeno zbrinjavanje, stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke populacije, beneficije pri upisu na visokoškolske ustanove, finansiranje volonterskog staža za djecu pripadnika boračkih populacija, zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.

Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021-2023.
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021.-2023. godina. Ovaj dokument je izrađen na osnovu podataka koje su Ministarstvu privrede dostavila nadležna resorna ministarstva, gradovi i općine i javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Sastoji se od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama. Za razliku od dosadašnjih dokumenata ovog tipa, u Programu javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021-2023. godina napravljeno je dodatno poglavlje u kome su prezentirani prijedlozi nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantona u kojima se trenutno nalazi 34 predložena projekta čija je ukupna planirana vrijednost 32.336.150 KM. Gledajući sveobuhvatno, ovaj program objedinjava projekte ukupne planirane vrijednosti 297.982.883 KM od čega se 73.577.586 KM odnosi na 25 kandidovanih projekata i 224.405.297 KM na 41 projekat u implementaciji.

Realizacija projekta energijske efikasnosti
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava energetske obnove javnih objekata UNDP BiH. Ovim dokumentom utvrđena je struktura prihoda koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, rashodi, način raspodjele sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem sredstava po sporazumu sa UNDP-om za 2020. godinu. Podsjećamo radi se o udruživanju sredstava Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) s ciljem finansiranja projekata energijske efikasnosti.
Realizacija današnjeg Programa bit će izvršena u skladu sa nedavno potpisanim Sporazumom o finansiranju između UNDP-a i Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo će, za finansiranje projekata energijske efikasnosti javnih objekata,odobriti finansijska sredstava UNDP-u, te odabrati projekte koji će se realizirati, a postupak nabavke za izbor izvođača će sprovesti UNDP.
Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 2,2 miliona KM, od čega je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 2 miliona KM, a UNDP 200.000 KM.

Ostale odluke
Vlada je danas odobrila 999.043,87 KM JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog Kantona za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta. Radi se o realizaciji projekata koji su najavljeni u nedavno usvojenoj Informaciji Direkcije o pristiglim zahtjevima lokalnih zajednica koji se odnose na projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta, a koji trebaju biti sufinansirani iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Gledajući po jedinicama lokalne samouprave najviše sredstava, 278.134,47 KM odnosi se na sanaciju puteva u Gradačcu, zatim 169.993,55 KM Srebreniku, 129.986,13KM se odnose na Živinice, Sapnu 93.557,15 KM, 92.895,66 KM na Tuzlu, Doboj Istok 88.310,68 KM, Kalesiju 53.776,72 KM, Gračanicu 48.389,51 KM i Čelić 44.000,00 KM.
Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na tekst Inicijative za pokretanje postupka za zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske. Vlada je ovim podržala navedenu inicijativu, a zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Danske bi omogućilo da građani dviju država mogu refundirati troškove liječenja u drugoj državi potpisnici.
Vlada je danas odobrila 1.897.210,16 KM za realizaciju projekata ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini. Radi se o ukupno 14 projekata u Živinicama, Kalesiji, Čeliću, Lukavcu, Teočaku, Doboj Istoku i Gradačcu.
Vlada je prihvatila Informaciju o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.
Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o provedbi Zakona o javno - privatnom partnerstvu za 2019. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, u toku 2019. je realizovano više aktivnosti koje su bile vezane za provedbu poslova u skladu sa Zakonom o JPP i unapređenju uslova za primjenu modela javno-privatnog partnerstva u okviru nadležnosti javnih tijela sa područja Tuzlanskog kantona. Finaliziran je regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo kojim su postavljeni temelji za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, te stvoreni uslovi i unaprijeđene procedure za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona.
Vlada je danas dala saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godinu. Shodno ovom Programu 4.373.565,00 KM je planirano za subvencije i aktivnosti Kantonalne uprava za šumarstvo, te realizaciju kapitalnih investicija u ovoj oblasti.
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 6.000,00 KM Hrvatskom društvu „Hrvatski dom" Tuzla za 2020. godinu.
Vlada je, na danas održanoj sjednici dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa za po jednog saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik" i saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika", te jednog nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast „Upravno-pravna". Također, data je saglasnost Ministarstvu privrede za prijem dva državna službenika,stručnasaradnika za informacionu podršku MSP sektoru i obrtu i za pravne poslove iz oblasti industrije i rudarstvau radni odnosna neodređeno vrijeme.
Vlada je danas usvojila informaciju o rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu prema Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. U cilju okončanja poslova, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona može angažovati stručne osobe koja će vršiti upravni nadzor u postupku ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, uz plaćanje naknade i na način propisan Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini.
Vlada je danas prihvatila mišljenja i stavove Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija, a u vezi sa zahtjevima stečajnog upravnika „Muška voda" d.o.o Kladanj o načinu rješavanja uplaćenog dijela jednokratne koncesione naknade od strane ranijeg koncesionara, te je stava da nema valjanog osnova niti načina za povrat uplaćenog dijela jednokratne koncesione naknade po Ugovoru o koncesiji za korištenje prirodne izvorske vode „Muška voda" na području općine Kladanj.
Vlada je danas utvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za mjesec oktobar 2020. godine.
Zbog nedavne smjene dvojice ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona, te na poziciju predsjednika Tima imenovala. predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Nedžada Konjića, a na poziciju člana Tima predstavnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Antu Iljkića.
Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije dlanova Nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o prijedlogu za imenovanje Uprave Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15