Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2016. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 5. stav 4., člana 6. stav 4., člana 7. stav 4., člana 8. stav 4., člana 9. stav 4., člana 10. stav 4., člana 11. stav 4., člana 12. stav 4. i člana 13. stav 4. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-02-14070/16 od 24.05.2016. godine, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2016. godinu

 

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 5. stav 4., člana 6. stav 4., člana 7. stav 4., člana 8. stav 4., člana 9. stav 4., člana 10. stav 4., člana 11. stav 4., člana 12. stav 4. i člana 13. stav 4. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-02-14070/16 od 24.05.2016. godine, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2016. godinu

 

 

DOKUMENTI I PRILOZI

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145
GfITC2014