Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Drugi ponovljeni javni oglas o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o prodaji službenog vozila u vlasništvu Ministatstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-30-16528/20 od 27.10.2020. godine, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenog vozila, broj: 02/1-04-25793/20 od 24.11.2020. godine i Odluke o provođenju drugog ponovljenog javnog oglasa za prodaju putničkog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-11-7703/21 od 07.04.2021.godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 

D R U G I  P O N O V L J E N I  J A V N I  O G L A S
o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja
Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO je objavio poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). IFCD finansira projekte zemalja u razvoju, a prepoznat je među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše stvaranje dinamičnih kulturnih sektora.

Poziv je namijenjen javnim tijelima/institucijama i nevladinim organizacijama iz prihvatljivih zemalja (u koje između ostalog spada i Bosna i Hercegovina), kao i međunarodnim nevladinim organizacijama registrovanim u zemljama potpisinicama Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine, za dostavljanje projekata koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

• donošenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan strukturalni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
• jačanje vještina javnog sektora i organizacija civilnog društva za podršku održivim regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima zemalja u razvoju.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100.000,00 USD, sa rokom implementacije od 12-24 mjeseca, dok je rok za dostavljanje prijava 16. juni 2021. godine.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-international-fund-cultural

Odluka o određivanju dežurnih apoteka na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), člana 181. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH", broj: 46/10 i 75/13), član 56. stav 1. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10) i člana 3. Pravilnika o radnom vremenu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16), Ministar donosi

 


ODLUKA

o određivanju dežurnih apoteka na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

 

 

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019 - subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj:10/18) i člana 77. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 


PROGRAM

raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019 - subvencija troškova prevencije
ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije
za 2021. godinu

 

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/18) i člana 77. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 1/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosiP R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2021. godinu

 

Obavještenje omladinskim organizacijama o sticanju znanja za novi sedmogodišnji Erasmus+Mladi program – Prijave za učešće na online radionicama

Europska komisija je prošle sedmice objavila vodič za novi sedmogodišnji Erasmus+ Mladi program. Shodno tome SALTO South East Europe Resource Center organizuje 5 tematskih radionica koje će se održati u periodu od 22 aprila do 5 maja 2021.

Ovim radionicama imaju za cilj informisati organizacije koje rade s mladima, omladinske radnike/ice i druge učesnike/ice iz zemalja zapadnog Balkana, kao i one zainteresirane za saradnju s ovom regijom o glavnim aspektima novog programa i mogućnostima koje isti nudi, te potaknuti na saradnju.

Mnogi projekti su realizovani u okviru programa mobilnosti u proteklih 7 godina od kojih su mladi iz BiH imali mnogobrojne benefite. Nadamo se da će i ovaj novi program doprinjeti razvoju mobilnosti i međunarodnog omladinskog rada među mladima i organizacijama iz BiH, te da ćemo mnogo više koristiti mogućnosti koje nam se nude.

Rok za prijave za učešće na online radionicama je 08.04.2021. , a više informacija o svim radionicama i način prijave se nalazi na linku: http://trainings.salto-youth.net/9216 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna